UCHWAŁA NR 122/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
W sprawie przystąpienia Gminy – Miasto Płock do projektu badawczo-rozwojowego

UCHWAŁA NR 122/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

W sprawie przystąpienia Gminy – Miasto Płock do projektu badawczo-rozwojowego „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej” finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 – Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 – Projekty rozwojowe.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, : Dz. U. z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,  Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz.1441, Nr  175 poz.1457, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1.Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na przystąpienie Gminy – Miasto Płock do projektu badawczo-rozwojowego „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej” finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
2.Uczestnictwo w Projekcie będzie obejmowało następujące działania:
- współpracę w zakresie opisu procesów administracji publicznej i
opracowanie modeli referencyjnych administracji publicznej na podstawie realizowanych zadań określonych przepisami prawa zgodnie z „Metodyką opisu procesów polskich urzędów” i „Metodyką budowy modeli referencyjnych”;
- współpracę w zakresie zebrania danych o procesach na podstawie
realizowanych zadań określonych przepisami prawa;
- pozyskanie danych o procesach administracji publicznej do
Elektronicznej Bazy Modeli Referencyjnych zarządzanej przez Uniwersytet Warmińsko –Mazurski w Olsztynie;
- Konsultację treści opracowania w zakresie opisu procesów
administracji publicznej;
- Konsultacje, szkolenia i warsztaty.
3.Realizacja niniejszego Projektu będzie odbywała się na podstawie Listu intencyjnego o współpracy w zakresie doskonalenia procesów administracji publicznej, który zostanie podpisany przez Gminę oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Konsorcjum w składzie: Akademia Administracji sp. z o.o. – lider konsorcjum oraz Betacom S.A. – pełnomocnik konsorcjum.
4.Uczestnictwo w projekcie nie ponosi za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Wkład własny Gminy wynosi 0,00 PLN.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodnicząca  
 Rady Miasta Płocka


Elżbieta Gapińska

 

 

 

Uzasadnienie
Projekt badawczo-rozwojowy „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej” finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 – Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 – Projekty rozwojowe realizowany jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Związku Miast Polskich oraz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Celem głównym Projektu jest opracowanie, na podstawie zadań administracji publicznej, innowacyjnych rozwiązań w postaci referencyjnych procesów niezbędnych do rozwoju e-usług na rzecz polskiego społeczeństwa oraz zastosowanie nowych rozwiązań  przez branże informatyczną i doradczą.
Najważniejsze działania służące osiągnięciu celu obejmują:
zebranie danych o procesach przez 14 urzędów miast, 8 urzędów marszałkowskich oraz 8 urzędów wojewódzkich,
konsolidację i standaryzację procesów w modelach referencyjnych administracji publicznej,
rozwój, udostępnienie i promowanie rozwiązań opracowanych w oparciu o modele referencyjne administracji publicznej.
Do najważniejszych rezultatów Projektu zaliczyć można wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania procesami, usprawnienie pracy i podniesienie kwalifikacji pracowników, zwiększenie sprawności i efektywności działań w obszarze informatyki, organizacji i zarządzania urzędami oraz poprawę jakości obsługi mieszkańców korzystających z usług administracji publicznej.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 15:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 683
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji