Uchwała Nr 946/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Sierpc na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2006 mieszkańców Miasta Sierpca.

Uchwała Nr 946/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Sierpc na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2006 mieszkańców Miasta Sierpca.

Na podstawie art.10 ust. 2, art.18 ust. 2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003r.  Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568,  z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128), art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420) i art. 13 pkt. 6a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć od Miasta Sierpc pomoc finansową w wysokości 1 500,00 (jeden tysiąc pięćset złotych) na poczet opłat związanych z pobytem mieszkańców Miasta Sierpca będących w stanie nietrzeźwości w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w 2006 roku.

§ 2

1. Szczegółowe warunki przyjęcia pomocy finansowej określone zostaną w porozumieniu Gminy Płock i Miasta Sierpc. 
2. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

W styczniu 2006r. Gmina Płock wystąpiła ponownie do miast/gmin sąsiadujących, których mieszkańcy są pacjentami Izby Wytrzeźwień w Płocku (Bielsk, Bodzanów, Brudzeń, Bulkowo, Drobin, Duninów, Gozdowo, Gąbin, Mała Wieś, Mochowo, Pacyna, Radzanowo, Rościszewo, Sanniki, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Szczutowo, Słubice, Słupno, Wyszogród, Zawidz, Łąck, Gostynin, Sierpc) z propozycją partycypacji w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Płocku.
 Wolę udzielenia pomocy finansowej na poczet pokrycia kosztów pobytu swoich mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień w Płocku wyraziło Miasto Sierpc, które zgodnie z Uchwałą Nr 241/XXVIII/2006 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 29 marca 2006r. przeznaczyło na powyższy cel kwotę w wysokości 1 500,00zł (sł. jeden tysiąc  pięćset złotych).
 W związku z powyższym konieczne jest podjęcie stosownej uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia powyższej pomocy finansowej od Miasta Sierpca.
Szczegółowe zasady realizacji powyższego zobowiązania zostaną określone w stosownym porozumieniu zawartym przez Prezydenta Miasta Płocka i Burmistrza Miasta Sierpc.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 10:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 161
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji