UCHWAŁA NR 42/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie: wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do składu Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego.

UCHWAŁA NR 42/IV/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 stycznia 2015 roku

 

w sprawie: wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do składu „Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego".

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 4 uchwały Nr 414/XXV/2012 r. Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca  2012 r. w sprawie powołania „Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego", Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Delegować 6 radnych Rady Miasta Płocka do Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego w osobach:

Andrzej Aleksandrowicz

Leszek Brzeski

Daria Domosławska

Iwona Jóźwicka

Małgorzata Struzik

Michał Twardy.

 

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 415/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do składu „Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego" oraz Uchwała Nr 480/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do składu „Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego".

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 28 stycznia 2015, godzina 14:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 524
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 28 stycznia 2015, godzina 14:27
  • Historia aktualizacji

  • 28 stycznia 2015, godzina 14:27 Aktualizacja danych