UCHWAŁA NR 281/XVIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie: ogłoszenia roku 2012 Rokiem Władysława Broniewskiego

UCHWAŁA NR 281/XVIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: ogłoszenia roku 2012 Rokiem Władysława Broniewskiego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zmianami Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,                 Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.1228, Nr 181 poz.1337, Dz. U z 2007 r.,               Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458 i Dz.U. z 2009 r. Nr.52 poz. 420, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz.675, Nr.40 poz.230, Dz.U. z 2011 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz.1281), w związku z art.92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 ze zmianami, z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr.162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r                 Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz.142 i 146 nr 106, poz. 675, Nr 40 poz.230, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz.1281) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Ogłasza się rok 2012 Rokiem Władysława Broniewskiego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


  Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


 Artur Jaroszewski

 


Uzasadnienie.

W roku 2012 przypada 50 rocznica śmierci i 115 rocznica urodzin Władysława Broniewskiego, poety który urodził się w Płocku. Obchody te będą okazją do głębszego poznania sylwetki poety i jego dorobku. Dom Władysława Broniewskiego, w którym poeta urodził się i mieszkał znajduje się w Płocku przy ul. Kościuszki 24. Jest tam izba pamięci poświęcona poecie. W pobliżu na placu Obrońców Warszawy w roku 1972 wzniesiono potężny, wykonany z brązu pomnik Broniewskiego. W naszym mieście wiele instytucji i szkól przyjęło imię Władysława Broniewskiego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (poniedziałek, 02 stycznia 2012, godzina 13:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 533
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji