Uchwała Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006.

Uchwała Nr 941/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na  nie   środków   Państwowego   Funduszu   Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych  na rok 2006.

Na     podstawie   art. 18   ust. 2   pkt 15   ustawy  z   dnia   8 marca  1990 roku   o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984,  Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568  i Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz.U.  z 2005r.  Nr 172, poz.1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128) i art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1866, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) i art. 35a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z 1997 r., zmiany Dz.U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998 r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137   poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999 r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, Dz.U. z 2000 r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001 r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002 r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679, Nr 200 poz. 1683,  Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003 r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262, Dz.U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240, poz. 2407,Dz.U. z 2005r. Nr44,poz. 442, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz.1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398)  - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przemieszczeń  środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób       Niepełnosprawnych       przeznaczonych      na      realizację    zadań   z   zakresu rehabilitacji      zawodowej      i     społecznej     pomiędzy     poszczególnymi    zadaniami poprzez zmianę załącznika Nr 1 do   Uchwały  Nr 916/LIV/06   Rady  Miasta       Płocka z       dnia     28    marca   2006r.
2. Aktualny     Załącznik   Nr 1   do     Uchwały   Nr 916/LIV/06      Rady   Miasta Płocka z dnia 28  marca 2006r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący                                     
Rady Miasta Płocka 

Tomasz  Korga


Uzasadnienie

w   sprawie   zmiany   Uchwały   Nr 916/LIV/06   Rady   Miasta  Płocka  dnia 28 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006. 

Na podstawie postanowień art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r. ze zm.) rada powiatu w drodze uchwały dokonuje określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej, na realizację których przeznacza środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązujące zapisy cyt. ustawy umożliwiają samorządom terytorialnym, w tym Radzie Miasta Płocka planowanie wydatków z zakresu realizacji w/w zadań zgodnie z lokalnymi potrzebami.
W roku bieżącym utrzymuje się bardzo duże zainteresowanie dofinansowaniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Zainteresowanie to dotyczy zarówno wniosków składanych przez dorosłe osoby niepełnosprawne, jak też składanych na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Jednocześnie nadal brak jest zapotrzebowania na jedną z form pomocy z zakresu rehabilitacji zawodowej, a mianowicie przystosowanie stanowisk pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy. 
Mając na uwadze powyższe w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym skorzystania z aktywnej formy rehabilitacji, jaką stanowi uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, kwotę 80.000 złotych przeznaczoną na przystosowanie stanowisk pracy oraz kwotę 20.000 złotych przeznaczoną na zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy przesuwa się na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w turnusach rehabilitacyjnych kwotę 100.000 złotych przeznacza się na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych.
Uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w turnusie przyczynia się z pewnością do poprawy jej sprawności, rozwija umiejętności społeczne oraz pozwala na realizację  i rozwijanie zainteresowań.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 09:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 575
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji