Uchwała Nr 269/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
w sprawie: nadania przedszkolu imienia

Uchwała Nr 269/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku


w sprawie: nadania przedszkolu imienia

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), w związku z art. 5 ust. 5 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329, Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122 poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144 poz. 1615; z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65) oraz § 1 ust.4 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z 2001 r. ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 10 poz. 96) oraz § 1ust 2, 3 Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1


Nadać Miejskiemu Przedszkolu Nr 1 w Płocku przy ul. Kościuszki 7 imię Marii Macieszyny,

 § 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący 
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki    

 


Uzasadnienie

 Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1, Pani Alicja Dziewirz wystąpiła dn. 30.06.2003 r. z wspólnym wnioskiem organów przedszkola o nadanie placówce imienia Marii Macieszyny. Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 1 podjęła uchwałę z dn. 16.12.2002 r., Rada Rodziców na posiedzeniu z dn. 15.01.2003 r. Decyzja w sprawie wyboru patrona została podjęta jednogłośnie przez całą społeczność przedszkolną.
Maria Macieszyna, żona Aleksandra Macieszy, rodowita płocczanka, była nauczycielką, publicystką, społecznikiem i krzewicielem kultury lokalnej. Działalność oświatową rozpoczęła jako nauczycielka na pensji dla dziewcząt, uczyła także na tajnych kompletach. Pracę pedagogiczną wykonywała z ogromnym zapałem i zamiłowaniem. W latach 1916 – 1919 wspólnie z mężem zaangażowała się w sprawy polskiego szkolnictwa, m.in. założyła w Drobinie szkołę początkową dla dzieci, kształciła analfabetów, prowadziła półkolonie dla biednych dzieci, wizytowała i udzielała rad okolicznym szkołom, wspierała finansowo budowę I Gimnazjum Polskiego w Płocku. Razem z mężem gromadziła dokumentację dotyczącą strojów ludowych z okolic Płocka. Ogromne znaczenie dla kultury i historii naszego miasta mają jej prace m.in.: „Pamiętnik Płocczanki”, „Przewodnik po Płocku”, „Powstanie listopadowe w Płocku”, „Katedra Płocka”, „Płock w malarstwie”, „Z legend Płocka”, „Ziemia Płocka – ogrodem Polski”. Maria Macieszyna całym swoim życiem służyła społeczeństwu i swemu rodzinnemu miastu. Całą energię skupiała na organizowaniu życia społecznego na różnych płaszczyznach: szkolnictwa, kultury i życia gospodarczego. Była zawsze tam, gdzie potrzebna była aktywność, zaangażowanie i twórcza praca dla płockiej – „Małej Ojczyzny”.
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Płocku to najstarsza placówka wychowania przedszkolnego w Płocku, która w 2001 r. obchodziła jubileusz pięćdziesięciolecia. Historia pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej prowadzonej w budynku przy ul. Kościuszki 7 sięga dwudziestolecia międzywojennego i zapisała chlubną płocką kartę w rozwoju pedagogiki przedszkolnej oraz tradycji działalności ochronek i ogródków dziecięcych w wolnej Polsce. W posesji należącej do znanej rodziny Forbertów – bankowców i adwokatów mieściła się tzw. „stacja opieki nad dzieckiem”, już w rok po wyzwoleniu Płocka w 1946 r. założono ochronkę dla dzieci. Zachowane dokumenty z 1951 r. wskazują na działalność Przedszkola Publicznego Nr 1.
Miejskie Przedszkole jako jest godnym kontynuatorem najlepszych polskich tradycji wychowania przedszkolnego. Na podkreślenie zasługuje bardzo wysoki poziom pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej. Placówka stwarza warunki do kreowania aktywnych postaw dzieci w kultywowaniu historii, tradycji narodowych i lokalnych, poznania i zacieśniania więzi emocjonalnych z najbliższym środowiskiem, kształtowania poczucia tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej. Dzieci poznają oryginalność i specyfikę regionu Mazowsza, od najmłodszych lat identyfikują się z miejscem, w którym żyją, poznają własne miasto, region. Wprowadzane są w życie kulturalne wspólnoty lokalnej.
 Od czterech lat i na wszystkich poziomach wiekowych realizowany jest program własny opracowany przez nauczycielki przedszkola p.t. „Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego ziemi płockiej i Mazowsza”. Placówka jest inicjatorem i organizatorem czterech edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Wiedzy p.t. „Płock – moje miasto rodzinne” oraz dwóch edycji radów pieszych p.t. „Szukamy zabytków”, „Szukamy pomników”, imprez o charakterze dydaktycznym adresowanych dla dzieci 6 – letnich z płockich samorządowych przedszkoli. Działania rady pedagogicznej oparte są na wykorzystaniu bogactwa historii, kultury i sztuki w najbliższym otoczeniu oraz współpracy z płockimi ośrodkami kulturalno – oświatowymi, np. w formie zajęć dydaktycznych dla dzieci organizowanych na terenie Biblioteki dla Dzieci im. W. Chotomskiej i Biblioteki Zbiorów Specjalnych Książnicy Płockiej, Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, Muzeum Diecezjalnego, Muzeum Mazowieckiego. Należy podkreślić, że różnorodna pod względem form realizacja programu o tematyce regionalnej jest możliwa dzięki korzystnemu usytuowaniu przedszkola na terenie Starego Miasta.
Władze Towarzystwa Naukowego Płockiego, które posiada w swoich zbiorach publikacje i pamiątki po Marii Macieszynie bardzo pozytywnie ustosunkowały się do inicjatywy organów statutowych przedszkola i zadeklarowały placówce pomoc merytoryczną w organizacji uroczystości.
Nadanie imienia Marii Macieszyny – osoby wielce zasłużonej dla Płocka, w przypadającą w sierpniu 2003 roku pięćdziesiątą rocznicę jej śmierci, jest doskonałą okazją do gruntownego studium jej życia oraz podkreślenia wielkich zasług dla ziemi płockiej w zakresie oświaty, kultury, etnografii. Byłoby także uwieńczeniem wieloletniej działalności najstarszego płockiego przedszkola.

Niniejsza uchwała jest realizacją ustawowego wymogu nałożonego na organ prowadzący przedszkole.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 602
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji