UCHWAŁA NR 506/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie: emisji obligacji gminnych.

UCHWAŁA NR 506/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie: emisji obligacji gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "b"  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189 poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U.  Nr 166 poz. 1611) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Miasto Płock w 2004 roku dokona emisji do 400 (słownie: czterysta) sztuk obligacji gminnych o wartości nominalnej 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) każda obligacja, na łączną kwotę do 40.000.000,00 zł. (słownie: czterdzieści milionów złotych) poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 (słownie: trzysta) osób.

§ 2

Środki z emisji obligacji przeznaczone zostaną na realizację inwestycji miejskich.

§ 3

Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu miasta Płocka najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka oraz zobowiązuje Prezydenta do opracowania i przedstawienia Radzie Miasta szczegółowych warunków emisji obligacji oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 09:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 310
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji