Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 268/XVIII/07
Plan pracy Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka na 2008 rok

Plan pracy Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka na 2008 rok

 

L.p.

Miesiąc

Temat posiedzenia

Jednostka przygotowująca materiały

Osoby zaproszone

1

2

3

4

5

1.

STYCZEŃ

1. Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka na koniec 2007 roku.

2. Analiza finansowa funkcjonowania Spółki Komunikacja Miejska Płock – stan taboru, zatrudnienie, koszty działalności zarządu i utrzymania, wydatki z budżetu miasta na refundację i rekompensatę wynikającą ze stosowania obniżonych cen biletów za okres 2006 i 2007 (przybliżona).

3. Sprawy bieżące

Wydział Skarbu i Budżetu

Oddział Nadzoru Właścicielskiego

Prezydent m.Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Kierownik Oddz. Nadzoru Właścicielskiego

Prezes KM Sp. z o.o.

2.

LUTY

1. Rozliczenie inwestycji realizowanych przez Spółkę MZGM – TBS (Osiedla: Tarasowe i Srebrna)

2. Analiza porównawcza budżetów roku 2008 miast porównywalnej wielkości do Płocka (m.in. Włocławek, Gorzów, Opole, Tarnów, Zielona Góra, Legnica, Wałbrzych, Rybnik, Chorzów). Analiza w rozbiciu na dochody – podatki i opłaty z podziałem, subwencje, dotacje i dochody ze sprzedaży majątku; oraz wydatki – bieżące i inwestycyjne.

3. Sprawy bieżące


MZGM -TBS

Sp.z o.o.

Wydział Skarbu

i Budżetu


Prezydent m. Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Prezes MZGM – TBS Sp.z o.o.
3.

MARZEC

1. Sprawozdanie z działalności Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej za rok 2007 oraz plany rozwoju na rok 2008.

2. Wydatki na poprawę bezpieczeństwa w mieście Płocku w latach 2004-2007.

3. Sprawy bieżąceWydział Zdrowia

Wydział Skarbu i Budżetu

Oddz.Zarz.

Kryzysowego


Prezydent m. Płocka

Skarbnik m.Płocka

Dyrektor Wydziału Zdrowia

Prezes Spółki PZOZ

Kom. Straży Miejskiej, Policji, Kierownik Oddz. Zarz. Kryzysowego
4.

KWIECIEŃ

1. Rozliczenie inwestycji pn. ”Umocnienie skarpy wiślanej na odcinku od Hotelu Starzyński do Katedry wraz z budową amfiteatru” – zakres wykonanych prac remontowych wraz z kosztami. Przedstawienie działań Urzędu zmierzających do wyegzekwowania należności za prace dodatkowe.

2. Opiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu miasta Płocka za 2007 rok

3. Opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka

4. Sprawy bieżące


Wydział Inwestycji

Miejskich
Wydział Skarbu i Budżetu

Prezydent m.Płocka

Zastępcy Prezydenta m.Płocka

Dyrektorzy Wydziałów

Pełnomocnicy Prezydenta

Skarbnik Miasta Płocka

5.

MAJ

1. Sprawozdanie z działalności Spółki Wisła Płock S.A. za rok 2007. Plany inwestycyjne miasta związane z modernizacją obiektów wydatkowane ze środków budżetu miasta Płocka oraz pozabudżetowych.

2. Sprawy bieżące

Oddział Nadzoru Właścicielskiego


Prezydent m.Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Prezes WISŁY Płock S.A.6.

CZERWIEC

1. Sprawy bieżące7.

LIPIEC

1. Informacja na temat wydatkowania środków finansowych na rozwój Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w latach 2005-2007 oraz plany inwestycyjne na rok 2008.

2. Sprawy bieżące

MOZOO

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Skarbu i Budżetu

Prezydent m.Płocka

Dyr. Wydz. Gosp.Komun.

Dyr. Wydz. Inwestycji Miejskich

Skarbnik Miasta Płocka

Dyrektor ZOO

8.

SIERPIEŃ

1. Realizacja polityki rewitalizacji Miasta Płocka za lata 2006-2007 przez spółki MTBS, ARS oraz z budżetu miasta (współpraca z właścicielami kamienic) – wydatki i zakres prowadzonych prac. Plany na rok 2008 związane z rewitalizacją miasta.

2. Sprawy bieżące

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Prezydent m. Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Prezes MTBS i ARS

Dyrektor Wydziału Gosp. Mieszkaniowej

9.

WRZESIEŃ

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2008 r.

2. Analiza wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2008 roku

3. Sprawy bieżące

Wydział Skarbu i Budżetu

Prezydent m.Płocka

Zastępcy Prezydenta m.Płocka

Dyrektorzy Wydziałów

Skarbnik Miasta Płocka


10.

PAŹDZIERNIK

1. Remonty i inwestycje w placówkach oświatowo-wychowawczych – zakres prac i wydatki za lata 2006 i 2007.

2. Sprawy bieżące.

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Prezydent m.Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Dyrektor WGM

11.

LISTOPAD

1. Opiniowanie projektu budżetu na 2009 rok.

2. Sprawy bieżące


Wydział Skarbu i Budżetu

Prezydent m.Płocka

Zastępcy Prezydenta m.Płocka

Dyrektorzy Wydziałów

Skarbnik Miasta Płocka


12.

GRUDZIEŃ

1. Opiniowanie projektu budżetu na 2009 rok

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok

3. Przyjęcie sprawozdania Komisji za okres I-XII.2008

4. Sprawy bieżące

Wydział Skarbu i Budżetu

Prezydent m.Płocka

Zastępcy Prezydenta m.Płocka

Dyrektorzy Wydziałów

Skarbnik Miasta Płocka


Plan Pracy Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej został przyjęty na posiedzeniu w dniu 10.12.2007 r. 
  
Przewodnicząca Komisji 

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 08:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 793
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 08:09
  • Historia aktualizacji

  • 03 stycznia 2008, godzina 08:09 Aktualizacja danych