UCHWAŁA NR 297/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie: założenia publicznego gimnazjum i publicznego zespołu szkół oraz nadania statutów i podpisania aktów założycielskich.

UCHWAŁA NR 297/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie: założenia publicznego gimnazjum i publicznego zespołu szkół oraz nadania statutów i podpisania aktów założycielskich.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 4 ust. 1 pkt 1, art.12 pkt 8 lit.i) oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055  i z 2007r. Nr 173, poz. 1218) w związku z  art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, 5 i 7, art.  5c pkt 1, art. 7, art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b), art. 58 ust. 1, 2 i 6, art. 60, art. 62 ust.1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292), art. 20 i 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz, 1832; z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984/ oraz uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia  2007r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na rok 2008,
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1.

1. Z dniem 1 września 2008 roku zakłada się jako jednostkę budżetową bezobwodowe publiczne gimnazjum  o nazwie:
Gimnazjum Nr 13  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Płocku
z siedzibą w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11.
2. Akt założycielski szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zakładanej szkole nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Z dniem 1 września 2008r. dokonuje się połączenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku z nowo tworzonym Gimnazjum Nr 13, zakładając jako jednostkę budżetową
publiczny zespół szkół o nazwie:
Zespół Szkół Nr 3 w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11.
2. Akt założycielski zespołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zakładanemu zespołowi nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
                 
§ 3.

Baza techniczno – dydaktyczna i majątek III LO stają się bazą i majątkiem nowo zakładanego  zespołu, co gwarantuje realizację celów statutowych placówek.

§ 4.

Przyjmuje się  źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008r. /plan finansowy III Liceum Ogólnokształcącego na 2008r./ dział 801, rozdział 80120/.
      
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Pomysł uruchomienia gimnazjów przy liceach ogólnokształcących w Płocku narodził się w 1999r. i okresowo, z różną częstotliwością powracali do niego dyrektorzy trzech szkół tzn. LO im. Małachowskiego, LO im Jagiełły oraz III LO im. Dąbrowskiej.
W swoim zamiarze do dziś wytrwało tylko III LO. Pierwotnie rozważało  uruchomienie bezobwodowego gimnazjum przeznaczonego dla uczniów uzdolnionych, zainteresowanych przedmiotami biologiczno – chemicznymi i matematycznymi, co stwarzałoby podstawy do funkcjonowania placówki (gimnazjum + liceum) z sześcioletnim cyklem kształcenia,  rozwijającej zainteresowania, planującej rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów, rzetelnie przygotowującej do startu i odnoszenia sukcesów w olimpiadach przedmiotowych, a w efekcie do  przemyślanego wyboru studiów wyższych. Docelowo gimnazjum powinno liczyć 6 oddziałów - po dwa na poziomie klasy I, II, III. Tym samym następowałoby ograniczenie liczby klas  liceum ogólnokształcącego począwszy od klas I  - do 7 /obecnie jest ich 9/, co w przyszłości razem dałoby 21 oddziałów w ciągu klas I – III, nie funkcjonowałyby także  tzw. klasy „0”. Stopniowo  liceum  "skurczy się". Nie będzie więc mowy o przeroście zatrudnienia ani o nieograniczonych godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli.  Jeżeli gimnazjum będzie bezobwodowe to nie zmniejszy się  liczba oddziałów w jednym konkretnym, istniejącym już gimnazjum i nie będzie można mówić o utracie miejsc pracy jego nauczycieli. W skali miasta zmniejszeniu może ulec wyłącznie liczba uczniów w oddziałach gimnazjalnych, co ułatwi realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego w tych placówkach i od lat jest postulatem środowiska oświatowego.
Ostatecznie, po przemyśleniach,  Dyrekcja i Rada Pedagogiczna III LO, uwzględniając powyższe założenia, podjęliby się zadania prowadzenia w nowo powoływanym gimnazjum oddziałów dwujęzycznych. To powinno stać się początkiem tego typu edukacji w Płocku / w innych miastach bardzo popularnej/, która ciąg dalszy znaleźć powinna na etapie szkoły ponadgimnazjalnej. Bezsprzecznie, powołanie w Płocku gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi stanowi  poszerzenie oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez samorząd.
W oddziałach dwujęzycznych:
dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych przeprowadzany jest sprawdzian /na warunkach określonych przez radę pedagogiczną/ uzdolnień kierunkowych z nowożytnego języka obcego, który będzie drugim językiem nauczania,
nauczanie języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, odbywa się w wymiarze 15 -18 godzin tygodniowo w całym etapie edukacyjnym, tzn. w zależności od opracowanego szkolnego planu nauczania, język obcy w każdej klasie realizowany byłby w wymiarze 5-6 godzin tygodniowo,
nauczanie dwujęzyczne obejmuje co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem języka polskiego, części historii i geografii dotyczących Polski; w tym co najmniej jedno zajęcie edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, matematykę, geografię ogólną i historię powszechną,
proporcje zajęć z przedmiotu prowadzonego w języku  polskim i drugim obcym języku nauczania ustala nauczyciel, uwzględniając wymagania kształcenia dwujęzycznego i stopień opanowania przez uczniów drugiego języka nauczania,
w gimnazjum tygodniowy wymiar zajęć edukacyjnych /obowiązkowych i dodatkowych/ wynosi 33 godziny.
Nowe gimnazjum proponuje język angielski jako drugi język nauczania w przedmiotach: matematyka, chemia, technologia informacyjna.
Liczba uczniów w oddziale  powinna wynosić 24-26 uczniów. Nabór do gimnazjum nie podlegałby zasadom rejonizacji, mogłyby uczeszczać do niego także dzieci spoza Płocka. Podstawowymi kryteriami rekrutacji mogą stać się oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ocena z zachowania, wynik sprawdzianu po klasie VI i z pewnością wynik sprawdzianu z języka angielskiego. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej będą  podane do publicznej wiadomości /szczególnie uczniom klas szóstych szkół podstawowych i ich rodzicom/ niezwłocznie po podjęciu przez Radę niniejszej uchwały.  Dyrektor III LO przeprowadzi szeroką akcję promocyjną.
On też w imieniu organu prowadzącego powinien przeprowadzać  rekrutację do nowego gimnazjum. Jest to jedynym rozsądnym rozwiązaniem do czasu wyłonienia w drodze konkursu dyrektora zespołu szkół.
Ze względów organizacyjnych i finansowych korzystne jest połączenie nowo tworzonego gimnazjum z III LO w nowy zespół szkół – ze wspólną radę pedagogiczną, radę rodziców, samorządem uczniowskim, obsługą administracyjno – techniczną i jednym dyrektorem. Właściwie szkoły te będą od siebie współzależne i mogą funkcjonować  wyłącznie w Zespole. Akt założycielski Zespołu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną III LO. Gimnazjum i Zespół otrzymują kolejne numery, wyłącznie o charakterze porządkowym.
Przepisy ustawy o systemie oświaty nakładają na organ zakładający szkołę obowiązek nadania aktu założycielskiego (załączniki nr 1,3) i pierwszego statutu (załączniki nr 2,4). Niniejsza uchwała jest realizacją wymogu ustawowego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 lutego 2008, godzina 08:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 555
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji