UCHWAŁA NR 62/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie gminnego transportu zbiorowego.

UCHWAŁA NR 62/V/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie gminnego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.12  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 roku Nr 142 poz. 1591;  Dz. U. z 2002 roku  Nr 23,  poz. 220, Dz. U.  Nr 62,  poz. 558, Dz. U. Nr 113,  poz. 984, Dz. U. Nr 153,  poz. 1271, Dz. U. Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Płock i Gminą
Gozdowo w zakresie prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy  Gozdowo.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia z Wójtem Gminy Gozdowo
    porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Płock prowadzenia transportu, o
    którym mowa w ust 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 01 lutego 2007, godzina 12:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 731
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji