UCHWAŁA NR 1/I/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2006 roku
w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 1/I/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) – Rada Miasta Płocka:

§ 1.

Ustala, iż w Radzie Miasta Płocka w kadencji 2006 – 2010 będzie trzech Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 30 listopada 2006, godzina 13:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 227
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji