UCHWAŁA NR 65/VI/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Płocka uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy – Miasto Płock.


UCHWAŁA NR 65/VI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2011 roku


w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Płocka uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy – Miasto Płock.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 1770, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96 po.z 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 106, poz. 675 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 5 poz. 13) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Powierza się Prezydentowi Miasta Płocka prawo do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy – Miasto Płock.

§ 2
Traci moc uchwała nr 924/LX/98 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Płocka uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
     Przewodnicząca   
Rady Miasta Płocka

 

Elżbieta Gapińska


UZASADNIENIE

 Uchwałą Nr 924/LX/98 z dnia 24 lutego 1998 r.  Rada Miasta Płocka powierzyła Zarządowi Miasta Płocka uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne. Zgodnie z zakresem udzielonego upoważnienia Zarząd Miasta Płocka, a następnie Prezydent Miasta Płocka ustalał ceny i opłaty za usługi świadczone przez Miejski Ogród Zoologiczny i Miejski Zespół Obiektów Sportowych oraz za usługi cmentarne Miejskiego Cmentarza Komunalnego w Płocku.
 Zgodnie z art. 4 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. W uchwale nr 924/LX/98 brak jest delegacji do ustalania cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy – Miasto Płock oraz dookreślenia, iż ustalanie cen i opłat dotyczy usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto w ww. uchwale ograniczono do trzech liczbę jednostek, za usługi których Prezydent Miasta Płocka ma prawo ustalać ceny.
 W celu precyzyjnego wykonania przepisów ustawy oraz zwiększenia elastyczności postanowień uchwały w odniesieniu do zakresu jednostek, za których świadczone usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z zarządzanych przez nie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Prezydent Miasta Płocka ma prawo ustalać ceny i opłaty, proponuje się uchylenie dotychczas obowiązującej uchwały nr 924/LX/98 i podjęcie nowej uchwały w proponowanym brzmieniu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 23 lutego 2011, godzina 13:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 612
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji