UCHWAŁA NR 715/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 715/LI/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i Nr 28, poz. 146) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę - Miasto Płock – Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w niżej określonej wysokości:
1) w zakresie zakupu oleju opałowego:
a) w 2010 roku –  8.540,00 (osiem tysięcy pięćset czterdzieści) złotych,
b) w 2011 roku –  167.280,00 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych,
c) w 2012 roku –  16.940,00 (szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści) złotych;
2) w zakresie zakupu środków do uzdatniania wody:
a) w 2010 roku – 4.880,00 (cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) złotych,
b) w 2011 roku – 105.990,00 (sto pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych,
c) w 2012 roku – 8.540,00 (osiem tysięcy pięćset czterdzieści) złotych;
3) w zakresie zakupu usług utrzymania czystości na Pływalni Miejskiej „Podolanka”:
a) w 2011 roku – 512.400,00 (pięćset dwanaście tysięcy czterysta) złotych,
b) w 2012 roku – 42.700,00 (czterdzieści dwa tysiące siedemset) złotych;
4) w zakresie zakupu usług telefonii stacjonarnej:
a) w 2011 roku – 31.712,00 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) złotych,
b) w 2012 roku – 2.642,00 (dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa) złote;
5) w zakresie zakupu usług internetowych:
a) w 2011 roku – 9.073,00 (dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) złote,
b) w 2012 roku – 758,00 (siedemset pięćdziesiąt osiem) złotych;
6) w zakresie zakupu usług wywozu nieczystości stałych:
a) w 2011 roku – 43.648,00 (czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem) złotych,
b) w 2012 roku – 8.869,00 (osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) złotych;
7) w zakresie zakupu energii elektrycznej:
a) w 2011 roku – 768.750,00 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych,
b) w 2012 roku – 78.510,00 (siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć) złotych.
§ 2
Źródło finansowania: plan finansowy Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na lata 2010 - 2012.
§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy, dotyczących zakupu oleju opałowego, środków do uzdatniania wody i energii elektrycznej oraz usług: utrzymania czystości na terenie Pływalni Miejskiej „Podolanka”, wywozu nieczystości stałych, internetowych oraz telefonii stacjonarnej, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej rodzaj zobowiązania oraz okres na jaki ma być zaciągane. Zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umów wynosi: 13.420,00 zł. - w 2010 roku,  1.638.853,00 – w 2011 roku oraz 158.959,00 – w 2012 roku. Źródłem finansowania ww. zadań jest plan finansowy Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 28 maja 2010, godzina 09:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 293
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 28 maja 2010, godzina 09:39
  • Historia aktualizacji

  • 28 maja 2010, godzina 09:39 Aktualizacja danych