UCHWAŁA NR 192/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Staroźreby na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Staroźreby.

UCHWAŁA NR 192/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Staroźreby na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Staroźreby.

Na podstawie art.10 ust.2, art.18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 167 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz 791) oraz art. 13 pkt. 6a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz.U. 2007r. Nr 68, poz. 449) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć od Gminy Staroźreby pomoc finansową do wysokości 175,00 zł (sł.: sto siedemdziesiąt pięć złotych) na osobę na poczet opłat związanych z pobytem mieszkańców Gminy Staroźreby będących w stanie nietrzeźwości w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w 2007 roku.

§ 2

1. Szczegółowe warunki przyjęcia pomocy finansowej określone zostaną w porozumieniu Miasta
    Płocka i Gminy Staroźreby.
2. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Z analizy funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Płocku w ciągu ostatnich lat wynika, że 30% pacjentów Izby Wytrzeźwień to mieszkańcy gmin, którzy w większości z różnych przyczyn nie uregulowali należności za pobyt w Izbie. Koszt utrzymania jednego pacjenta w 2006 roku stanowi kwotę 279,00 zł, natomiast opłata z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień jednej osoby wynosi 175,00 zł.
W związku z powyższym wystąpiono do burmistrzów/wójtów gmin (Bielsk, Bodzanów, Brudzeń, Bulkowo, Drobin, Duninów, Gozdowo, Gąbin, Mała Wieś, Mochowo, Pacyna, Radzanowo, Rościszewo, Sanniki, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Szczutowo, Słubice, Słupno, Wyszogród, Zawidz, Łąck, Gostynin, Sierpc), których mieszkańcy są pacjentami Izby Wytrzeźwień z prośbą o partycypację  w kosztach funkcjonowania Izby.
Wolę udzielenia pomocy finansowej na poczet pokrycia kosztów pobytu swoich mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień w Płocku wyraziła Gmina Staroźreby, która zgodnie z Uchwałą Nr 16/V/2007 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2007r., przeznaczyła na powyższy cel kwotę w wysokości 175,00 zł. na osobę przyjętą w stanie nietrzeźwości z Gminy Staroźreby do Izby Wytrzeźwień w Płocku.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie stosownej Uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia wymienionej pomocy finansowej od Gminy Staroźreby.
Szczegółowe zasady realizacji powyższego zobowiązania zostaną określone w stosownym Porozumieniu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 września 2007, godzina 09:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 397
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji