Uchwała Nr 389/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutów Józefa Żółtańskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.Oaza, ul.Maneżową, ul.Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 389/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutów Józefa Żółtańskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.Oaza, ul.Maneżową, ul.Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką
i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku
z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.55,8, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionych
w dniu 3 października 2003r. przez Józefa Żółtańskiego, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut dotyczący braku zgody na projektowane poszerzenie ulicy Letniej kosztem działki nr ew. 709 - odrzucić częściowo.

§2


Zarzut dotyczący braku zgody na połączenie. ul. Letniej z ul. Gęsią poprzez działki nr ew. 741, 752 i 754 - odrzucić w całości.

§3


Zmienić projektowaną szerokość ulicy Letniej z 7,0m na 5,0m w liniach rozgraniczających zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku.
W dniu 3 października 2003 r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło pismo Józefa Żółtańskiego nazwane zarzutem. W przedmiotowym piśmie wnoszący nie wyraża zgody na poszerzenie ul. Letniej kosztem działki nr ew. 709, której jest właścicielem oraz na połączenie tej ulicy z ulicą Gęsią poprzez działki nr ew. 741, 752 i 754 Jednocześnie wnioskuje o pozostawienie istniejącej szerokości ul. Letniej, która wynosi od 3,0m do 4,5m oraz o wykonanie połączenia tej ulicy z ulicą Jesienną poprzez działki nr ew. 733 i 734.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1086/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. rozpatrzył zarzut, o którym mowa w § 1 w sposób następujący:
1) uwzględnił częściowo, poprzez zmniejszenie projektowanej szerokości ul. Letniej z 7,0 do 5,0m w liniach rozgraniczających,
2) nie uwzględnił częściowo, poprzez utrzymanie, w ograniczonym zakresie projektowanego poszerzenia tej ulicy.
Natomiast zarzut, o którym mowa w § 2 został nieuwzględniony.
W wyniku rozpatrzenia zarzutu, o którym mowa w § 1 zmniejsza się projektowaną szerokość ul. Letniej z 7,0 do 5,0m w liniach rozgraniczających. Całkowita rezygnacja
z projektowanego poszerzenia tej ulicy jest niemożliwa ze względu na konieczność dostosowania jej parametrów do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690). Zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem minimalna szerokość ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojście i dojazd do działek budowlanych wynosi 5,0m. Obecna szerokość ul. Letniej wynosi od 3,0m do 4,5m.
Projektowane poszerzenie przedmiotowej ulicy jest zgodne z ustaleniami obowiązującego do dnia 31 grudnia 2003r. Miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyszogrodzka Północ w Płocku, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 marca 1990r., wg których ulica Letnia ma szerokość 7,0m.
Projektowane połączenie ulic Letniej i Gęsiej wynika z konieczności włączenia tych ulic do układu komunikacyjnego miasta oraz jest zgodne z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. Miejscowym szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyszogrodzka Północ w Płocku, uchwalonym Uchwałą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 marca 1990r.
Wnioskowane przez wnoszącego protest połączenie ulicy Letniej z ulicą Jesienną przez działki nr ew. 733 i 734 nie uwzględnia konieczności usprawnienia komunikacji na ulicy Gęsiej. Zgodnie z przedmiotowym projektem planu połączone ulice Gęsia i Letnia mają stanowić jeden ciąg komunikacyjny oznaczony symbolem 27KX.
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu
z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy uznać należy, że zarzut Józefa Żółtańskiego, o którym mowa w § 1 winien być częściowo odrzucony, a zarzut o którym mowa w § 2 winien być odrzucony
w całości.
Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właściciela z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia, o których mowa w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnoszący zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 09:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 100
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji