Uchwała Nr 776/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 776/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie: pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Pozbawia się wymienione odcinki dróg kategorii dróg gminnych:

1. ul. Piłsudskiego (od ul. Jachowicza do ul. Wyszogrodzkiej),
2. ul. Portowej (od ul. Popłacińskiej do ul. Kolejowej). 

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miasta Płocka Nr 557/XXIX/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg krajowych na terenie miasta Płocka.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Pozbawienie kategorii dróg gminnych ul. Piłsudskiego oraz ul. Portowej jest konieczne, aby zgodnie z przepisami  art. 7 ust. 2 oraz art.10 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych możliwe było zaliczenie tych odcinków do kategorii dróg krajowych .
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych Prezydent Miasta Płocka w dniu 23.12.2002r. ustalił przebieg drogi krajowej nr 62 na terenie miasta Płocka, ulicami Piłsudskiego i Portową. Decyzja ta podyktowana jest potrzebą usprawnienia  ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku, w szczególności w zakresie ruchu tranzytowego. Ulice Piłsudskiego i Portowa wybudowane zostały z myślą o ruchu ciężkim. Ich klasa i parametry techniczne w pełni odpowiadają warunkom technicznym, jakie powinny spełniać drogi krajowe. Ulice te w większym stopniu przystosowane są do tego, aby pełnić funkcję drogi krajowej w stosunku do dotychczasowych odcinków drogi krajowej nr 62.
Ponadto, przebieg drogi krajowej nr 62 na terenie miasta Płocka ulicami Piłsudskiego i Portową, w znaczący sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w tych rejonach miasta.
Jednocześnie ze względów proceduralnych konieczne jest uchylenie dotychczasowej uchwały w tej sprawie.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 13:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 915
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji