UCHWAŁA NR 151/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 151/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 81, w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Nr 238 poz. 2390, z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327), w związku z uchwałą Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005-2013, kierunkowo do 2020 r. oraz z uchwałą Nr 966/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. i § 3 uchwały Nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 276 z dnia 16 grudnia 2005 r. poz. 10109) oraz uchwały Nr 94/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 92 poz. 202 z dnia 19 maja 2007 r.)

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Przyznaje dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 921, rozdział 92120 § 2720, zad. 02/WGMII/G.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie


Zgodnie z Uchwałą Nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka oraz Uchwały Nr 94/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 r., do końca lutego br. wpłynęło 19 wniosków. Dwa wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. Kosztorysy pozytywnie rozpatrzonych wniosków zostały zatwierdzone na łączną kwotę 1.127.873,96 zł, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 832.327,80 zł.
Wnioskodawcy, zakres rzeczowy prac oraz proponowana dotacja zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do Uchwały.
Środki na powyższe dotacje zostały zabezpieczone w Budżecie Miasta Płocka w wysokości 1.000.000 zł (zad. 02/WGMII/G, dział 921 rozdział 92120 § 2720).

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 29 czerwca 2007, godzina 08:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 156
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji