UCHWAŁA NR 642/XLIV/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych obiektu „Stadion im.Kazimierza Górskiego” przy ul. Łukasiewicza w Płocku na rzecz Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa w Płocku

UCHWAŁA NR 642/XLIV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych obiektu  „Stadion im.Kazimierza Górskiego” przy ul. Łukasiewicza  w Płocku na rzecz Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa w Płocku
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, nr 223, poz.1458)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r., Nr 130, poz. 1087,Nr 169, poz.1420, Nr175, poz.1459, z 2006r. Nr 104,poz. 708, Nr 220,  poz.1600,Nr 220, poz. 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52,poz. 420) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;                              

§1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej części obiektu „Stadion im. Kazimierza Górskiego” na rzecz Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa  w Płocku  w następującej części:
a) prawo wieczystego użytkowania  części działki nr 235/3 będącej własnością Skarbu Państwa wraz z budowlami posadowionymi na tej nieruchomości w zakresie powierzchni 7830 m2  zgodnie z załącznikiem mapowym;
b) prawo wieczystego użytkowania części działki  nr 235/1  będącej własnością Skarbu Państwa wraz z budynkiem zaplecza technicznego i budowlami  posadowionymi na tej nieruchomości w zakresie powierzchni 607 m2 zgodnie z załącznikiem mapowym,                            z przeznaczeniem na cele statutowe  Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa  w Płocku na okres 20 lat.

§2
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz  Korga

 


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

 Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa w Płocku wystąpiło z  wnioskiem o  dzierżawę  na okres 20 lat części nieruchomości gruntowych  stanowiących  obiekt „Stadion im. Kazimierza Górskiego” stanowiących część  działek nr 235/1    o pow. 607 m2     i nr 235/3 o pow. 7830 m2  będących w uytkowaniu Gminy- Miasto Płock  z przeznaczeniem na cele statutowe.
Ww. nieruchomości są przedmiotem dzierżawy na rzecz spółki Wisła  Płock  S.A.
Po wyrażeniu zgody  na wydzierżawienie  przez Radę Miasta Płocka  zostanie wprowadzona aneksem zmiana w umowie dzierżawy u dotychczasowego dzierżawcy. 
Decyzja o zawarciu  umowy przedmiotowej dzierżawy należy do kompetencji Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 31 grudnia 2009, godzina 08:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 965
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji