UCHWAŁA NR 847/LIX/10 z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Sierpeckiej w Płocku.

UCHWAŁA  Nr 847/LIX/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 9 listopada 2010 roku


w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Gminy – Miasto Płock przy ul.  Sierpeckiej w Płocku.
  
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568,  z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128 ,Nr 181, poz.1337,z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r.  Nr 28, poz. 142 i poz.146 ) oraz  art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ) Rada Miasta Płocka  uchwala   co następuje;

§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej oznaczonej  jako  działka nr 58 o pow. 8680 m 2 przy ul.  Sierpeckiej  (obr.2)  dla Mirosława   Szadkowskiego  z przeznaczeniem pod uprawy na okres od 01.12.2010r. do 30.11.2011r.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz  Korga

     
U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

 Z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 58 o pow. 8680 m2   przy ul.  Sierpeckiej  w Płocku wystąpił dotychczasowy dzierżawca Pan Mirosław Szadkowski. 
Poprzednie umowy dzierżawy obejmowały okresy  201  m-cy.
Zespół doradczy zajmujący sie przygotowaniem nieruchomości Gminy Płock i Skarbu Państwa  do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umów dzierżawy na okres 3 lat.
Kompetencje w zakresie podjęcia decyzji o wydzierżawieniu należą do Rady Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 12 listopada 2010, godzina 11:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 186
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji