UCHWAŁA NR 68/VI/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 68/VI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i §3 ust. 3 lit. g) Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753, Nr 145, poz. 4427, z 2010 r. Nr 187, poz. 5006) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Wyraża się zgodę na wykorzystanie wizerunku Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka przez Pana Cezarego Supeł w przygotowywanym wznowieniu publikacji „Płock 1920” oraz na stronie internetowej poświęconej publikacji.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska


Uzasadnienie

Pismem z dnia 10 lutego 2011 r. Pan Cezary Supeł zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miasta Płocka o wyrażenie zgody na wykorzystanie wzoru Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka w przygotowywanym wznowieniu publikacji „Płock 1920”.
 Wizerunek Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka zostanie umieszczony na okładce oraz w treści książki, a także w części wstępnej strony internetowej poświęconej publikacji i opisywanej w niej obronie Płocka.
 Książka „Płock 1920”, będąca opisem dwudniowej obrony Płocka i poprzedzających ją działań wojennych oraz ich znaczenia dla wyniku wojny polsko-bolszewickiej, ukazała się w sierpniu 2010r. nakładem wydawnictwa Taktyka i Strategia, jako 10 tom serii „Wielkie Bitwy Historii” i spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników, a nakład wyczerpany został w ciągu trzech tygodni. Pytania od czytelników o dostępność książki, świadczące o zapotrzebowaniu społecznym na pozycje popularyzujące lokalną historię, skłoniły Pana Cezarego Supeł do podjęcia działań zmierzających do publikacji uzupełnionego wydania książki w terminie zbieżnym z nadchodzącą 90 rocznicą odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych.
 Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Herbu wyraża Rada Miasta Płocka w formie uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 23 lutego 2011, godzina 13:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 503
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji