UCHWAŁA NR 700/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu nr ewidencyjny 858/4 mieszczącego się przy ul. Błonie 1a.

UCHWAŁA NR 700/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu nr ewidencyjny 858/4 mieszczącego się przy ul. Błonie 1a.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128;  Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111; Dz. U. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146),  Rada Miasta Płocka postanawia:
 
 
§ 1
Wyrazić  zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym garażu nr ewid. 858/4 o pow. 18,00 m2, zlokalizowanego przy ul. Błonie 1a (działka nr 1302), Panu Markowi Waśniewskiemu, zamieszkałemu w Płocku, ul. Gradowskiego 16 m 13 w Płocku, na czas nieokreślony, począwszy od 21.05.2010 r.

§ 2
Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia stawki czynszu za najem garażu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka .

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

 


UZASADNIENIE


 Pan Marek Waśniewski, zam. ul. Gradowskiego 16 m 13 w Płocku zwrócił się z wnioskiem o wynajęcie na dalszy okres garażu zlokalizowanego przy ul. Błonie 1a nr ewid. garażu 858/4  położonego na działce nr 1302.
 Przedmiotowy garaż wynajęty został Panu Waśniewskiemu na podstawie Zarządzenia Nr 526/07 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 20.04.2007 r. Umowa najmu zawarta została na okres 3 lat tj. od 21.05.2007 r. do dnia 20.05.2010 r. Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy najmu Pan M. Waśniewski  zwrócił się o dalsze jego użytkowanie.
 Pan Marek Waśniewski jest osobą niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, porusza się przy pomocy kul inwalidzkich. W ramach programu PFRON – likwidacja barier technicznych otrzymał skuter elektryczny, który umożliwi zainteresowanemu przemieszczanie się na większych odległościach, samodzielne robienie zakupów, dojazd do pracy. Pan Marek Waśniewski mieszka sam i możliwość korzystania z tego pojazdu przyczyni się do większej samodzielności. Natomiast położenie garażu w pobliżu miejsca zamieszkania wnioskodawcy pomaga w codziennym funkcjonowaniu związanym z przemieszczaniem się. Wnioskodawca utrzymuje się z renty inwalidzkiej. Wniosek o dalszy najem garażu Pana Markowi Waśniewskiemu został pozytywnie zaopiniowany przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, zmienionym ustawą z dn. 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw  do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; uchwała Rady Miasta jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Prezydent może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miasta.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 29 kwietnia 2010, godzina 17:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 515
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji