Uchwała Nr 960/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

Uchwała Nr 960/LVII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Nr 238 poz. 2390, z 2006 r. Nr 50 poz. 362) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 986, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) w związku z uchwałą Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r.  w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005-2013, kierunkowo do 2020 r. i § 3 uchwały nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 276 z 16 grudnia 2005 r. poz. 10109) Rada Miasta Płocka ustala, co następuje:


§ 1

Przyznaje dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Płocka, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą nr 854/XLIX/05 w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka do końca kwietnia br. wpłynęły 23 wnioski. Jeden wniosek wycofano. 4 wnioski nie spełniały wymogów formalnych. Wniosków rozpatrzono na łączną kwotę 252.500,00 zł. Wnioskodawcy, zakres rzeczowy remontu oraz proponowana dotacja wyszczególnione w załączniku do Uchwały.
Środki na powyższe dotacje zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Płocka  w wysokości 300.000,00 zł na zadaniu 02/WGMII/G dział 921 rozdział 92120 § 2720.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 13:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 299
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 14:40
  • Historia aktualizacji

  • 29 czerwca 2006, godzina 14:40 Aktualizacja danych