UCHWAŁA NR 254/XVII/11 z dnia 29 listopada 2011
w sprawie: przyjęcia do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016.

UCHWAŁA NR 254/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie: przyjęcia do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) i art. 12 pkt 11, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887), art. 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zmianami: z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887), art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, ze zmianami: Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) oraz art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (teksy jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się do realizacji na terenie miasta Płocka „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016”, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
 

§ 2
Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                        Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka


                Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     UZASADNIENIE


Podstawą prawną działań gminnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy    w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ww. ustawy nałożyła na Gminy obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między innymi opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
W celu prawidłowego opracowania ww. Programu powstał Zespół Zadaniowy składający się z przedstawicieli instytucji oraz podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym mieście. W skład Zespołu weszli przedstawiciele:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Komendy Miejskiej Policji,
Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
Płockiego Stowarzyszenia „Klub Abstynentów”
Prokuratury Rejonowej,
Urzędu Miasta Płocka.

Projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Przyjęcie przez Radę Miasta Płocka wymienionego Programu przyczyni się do efektywnego prowadzenia działań w środowisku lokalnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 401
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji