Uchwała Nr 933/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Uchwała Nr 933/LV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 16 poz. 128) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003 r. Nr 48 poz. 1306, z 2004 r.  Nr 107 poz. 2319, Nr 261 poz. 7118, Nr 303 poz. 8572, z 2005 r. Nr 206 poz. 6752, z 2006 Nr 25 poz. 846) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława Jagiełły w Płocku z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia, za działalność edukacyjną, wychowawczą, kulturalną, krajoznawczą i sportową – długoletnią służbę społeczeństwu Płocka i Mazowsza Północnego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Szkoła powstała w roku 1906 w atmosferze żywego w tamtym czasie ruchu patriotycznego jako 8-klasowe prywatne męskie Gimnazjum Polskie Polskiej Macierzy Szkolnej, które od roku 1915 przyjęło nazwę Pierwszego Gimnazjum Polskiego w Płocku. W 1918 roku szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę Królewsko-Polskiego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły, a następnie Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Króla Władysława Jagiełły. W roku 1934 szkołę przekształcono z 8-klasowego gimnazjum w 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum oraz  nadano jej nazwę Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły. Od roku 1956 szkoła nosi nazwę Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły.
Przez sto lat swego istnienia Szkoła dała solidne wykształcenie średnie ponad 10 tysiącom absolwentów, mieszkańcom Płocka, powiatu płockiego i powiatów ościennych, ciesząc się przy tym od momentu powstania do dziś uznaniem dla wysokiego poziomu nauczania i wychowania. Już w roku 1907 Uniwersytet we Fryburgu przyznał maturzystom Gimnazjum Polskiego w Płocku prawo słuchaczy zwyczajnych, a Uniwersytet Jagielloński decyzją rektora z roku 1909 uznawał świadectwo ukończenia szkoły za równoznaczne z patentem rządowych szkół austriackich. Za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty Liceum zostało przyjęte w poczet szkół zrzeszonych w UNESCO. Ministerstwo Oświaty i Wychowania w roku 1992 uznało Liceum za szkołę wyróżniającą się w skali kraju w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, w roku 1975 - za jedno z pięciu najlepszych liceów w kraju, a w roku 1977 uhonorowało ją zbiorową nagrodą im. Komisji Edukacji Narodowej.  Szkoła uzyskiwała przez lata i nadal uzyskuje wysoki wskaźnik absolwentów otrzymujących indeks wyższych uczelni (ok. 80%). W rankingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Liceum zostało sklasyfikowane pod tym względem w roku 1995 na drugim miejscu w kraju. W roku 2005 absolwenci Liceum uzyskali najlepsze wyniki egzaminu maturalnego z języków obcych spośród wszystkich szkół średnich Płocka. Szkoła może poszczycić się dużą liczbą laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych na szczeblu ogólnopolskim.
Obok działalności ściśle dydaktycznej i wychowawczej Szkoła od początku swego istnienia stanowiła dla mieszkańców Miasta ważny ośrodek przygotowujący do uczestnictwa w szeroko pojętym życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Miasta i kraju, a obecnie także Wspólnoty Europejskiej. Już  od roku 1988  Liceum organizuje międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołami partnerskimi w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Szkoła animuje nieustannie różnorodne formy aktywności: artystycznej (teatralnej, muzycznej, literackiej), turystyczno-naukowej (wycieczki krajowe i zagraniczne, zielone szkoły, obozy naukowe, udział w konferencjach naukowych wyższych uczelni, sukcesywne wyjazdy do muzeów i teatrów warszawskich, społeczno-politycznej (debaty i dyskusje panelowe, wystawy, konferencje naukowe, udział młodzieży w obradach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu) oraz sportowej (rozgrywki ligi szkolnej w piłce siatkowej, koszykowej oraz w pływaniu).
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku to szkoła, która kształtuje ambitnych i twórczych wychowanków, prawych i szlachetnych ludzi, ofiarnych patriotów. Z jej murów wyszło wielu wybitnych uczonych, artystów, duchownych, lekarzy, nauczycieli, polityków, działaczy społecznych, dyrektorów i menedżerów firm działających w Mieście, w kraju i za granicą. Ukończyli ją tak wybitni ludzie, jak: adwokat Kazimierz Askanas, poeta Władysław Broniewski, profesor nauk medycznych Marcin Kacprzak, pisarz Stefan Themerson, którzy rozsławili Płock w kraju i poza jego granicami. Wielu z dziesięciu tysięcy absolwentów Szkoły jest dziś dumą Płocka, Mazowsza i Polski i w pełni zasługuje do wyróżnienia Jej medalem „Zasłużony dla Płocka”.. 
Wniosek o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Kapituły w dniu 6 kwietnia 2006 roku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 28 kwietnia 2006, godzina 08:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 471
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji