projekty uchwał
Sesja XXIII - 29-04-2008

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2007 rok.
4/ Sprawozdanie z realizacji Budżetu Miasta Płocka za 2007 rok:
a)przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu przez Prezydenta Miasta,
b)odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka, opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu budżetowym i opinii oraz wniosków radnych i Komisji stałych,
c)odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie uwag i wniosków oraz opinii Komisji Rewizyjnej,
d)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z realizacji budżetu miasta Płocka za 2007 rok oraz opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.
5/ Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 roku.
6/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2007 rok,

2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok,

3. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,

4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na całoroczne utrzymanie w sprawności technicznej fontanny "Afrodyta" i poidełka na Starym Rynku oraz 2 fontann i wodotrysków przy ul. Tumskiej w Płocku w latach 2008 i 2009 w trybie przetargu nieograniczonego,

5. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul.Miodowej w Płocku,

6. zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płockiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Płocka,

7. przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Sierpca na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2008 mieszkańców Miasta Sierpca,

8. przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2008 mieszkańców Gminy Gozdowo,

9. przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka,

10. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej,

11. uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli,

12. powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

13. wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka,

14. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

7/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Interpelacje i zapytania radnych.
10/Odpowiedzi na interpelacje.
11/Sprawy różne.
12/Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (wtorek, 22 kwietnia 2008, godzina 13:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 255
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji