UCHWAŁA Nr 349/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: protestu Partner Premium Salata Sawczak i S-ka do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.

UCHWAŁA Nr 349/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie: protestu Partner Premium Salata Sawczak i S-ka do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42,
Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806,
Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 ) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 162 poz. 1568 ) oraz Uchwałą Nr 1066/LII/02 z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego, po rozpatrzeniu protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku
w rejonie ulic Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego wniesionego w dniu 28 sierpnia 2003 r. przez Partner Premium Salata Sawczak i S-ka z siedzibą w Płocku przy ul. Kilińskiego 12/31  Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest odrzucić w całości.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie


W dniach od 21 lipca do 19 sierpnia 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.
W dniu 28 sierpnia 2003 r. Partner Premium Salata Sawczak i S-ka spółka jawna
z siedzibą w Płocku przy ul. Kilińskiego 12/31 wniosła do Urzędu Miasta Płocka protest , w którym kwestionuje ustalenia w/w. projektu planu stanowiące o likwidacji budynków zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 218/162 i  218/166 będących własnością Gminy Płock i dzierżawionych przez wnoszącą protest.


Partner Premium wnioskuje o zmianę projektu planu w ten sposób, aby przedmiotowe budynki przeznaczone w  projekcie planu do likwidacji pozostawić bez zmian z możliwością ich rozbudowy.
Jako uzasadnienie protestu wnosząca podaje, że na w/w. nieruchomościach poczyniła olbrzymie nakłady finansowe. Pozostawienie kwestionowanych ustaleń projektu planu spowoduje, wg skarżącej, likwidację prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy zarzut i Zarządzeniem
Nr 905/2003 z dnia 18 listopada 2003r. postanowił o jego nieuwzględnieniu.
Projekt planu dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6 UC i 8 UC jako przeznaczenie podstawowe ustala usługi centrum o charakterze lokalnym  i ponadlokalnym.  Zgodnie z § 5 pkt 15 projektu planu przez usługi centrum należy rozumieć usługi lokalne
i ponadlokalne, publiczne lub komercyjne o reprezentacyjnym charakterze, które ze względu na rodzaj działalności w nich prowadzonej świadczą usługi dla ogółu społeczności miejskiej i osób przyjezdnych (np. urzędy, szkoły, banki, hotele, centra handlowe itp.), a o ich reprezentacyjnym charakterze przesądzają znaczące gabaryty obiektów, ich forma oraz wysokiej klasy materiały wykończeniowe.
W związku z tym dla terenów, w skład których wchodzą nieruchomości dzierżawione przez wnoszącą protest, projekt planu ustala obowiązek scalania działek i ich zagospodarowania
w formie jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego, a istniejące na tych działkach budynki (dawne magazyny wojskowe) wyznacza do likwidacji. Uwzględnienie protestu spowodowałoby naruszenie projektowanego ładu przestrzennego zagospodarowania terenu oraz jego reprezentacyjnego charakteru. Jest to teren położony w ścisłym centrum miasta, skąd wypierane są składy, magazyny i hurtownie. Tego rodzaju obiekty winny być lokalizowane w innych, najczęściej peryferyjnych dzielnicach miasta. Przyjęta w projekcie planu zasada tworzenia obszaru
o charakterze reprezentacyjnym uniemożliwia dokonywanie wyjątków na rzecz adaptacji istniejących magazynów i składów, które naruszać będą jednolitą funkcję jak i sposób zagospodarowania terenu. Ponadto z dokumentacji załączonej do protestu, jako jego uzasadnienie wynika, że protestująca dokonywała remontów budynków na własne ryzyko.
W piśmie znak WGP.I.7332/3/2001 z dnia 01.10.2001r. poinformowano wnoszącą protest
o ustaleniach Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po byłej Jednostce Woskowej w Płocku oraz terenów przyległych, obejmującego obszar w granicach: ul. Kilińskiego,
ul. Wyszogrodzka, ul. Strzelecka, ul. Oaza i Al. Piłsudskiego zatwierdzonego Uchwałą
Nr 621/XXVIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2000 roku, które zakazują utrwalania stanu istniejącego budynków oraz ich rozbudowy i nadbudowy.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że protest Partner Premium Salata Sawczak i S-ka winien być odrzucony.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 11:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 440
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji