Uchwała Nr 315/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku
w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego – Wydział Pracy w Płocku na kadencję 2004 – 2007.

Uchwała Nr 315/XVI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2003 roku


w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego – Wydział Pracy  w Płocku na kadencję
                 2004 – 2007.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) i art. 160 § 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070,  Nr 154 poz. 1787, z 2002 r. Nr 213 poz. 1802, Nr 240 poz. 2052) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1.

Na ławników sądowych do Sądu Rejonowego – Wydział Pracy w Płocku na kadencję 2004 – 2007 w głosowaniu tajnym zostały wybrane osoby, których nazwiska umieszczono na liście stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.


§ 2.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 2 i 3  do uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

UZASADNIENIE

W roku 2003 upływa kadencja ławników sądowych wybranych na czteroletnią kadencję 2000 – 2003.
 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) ławników wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym. Wybory muszą zostać przeprowadzone najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
 Zgodnie z pismami Prezesów Sądów Rada Miasta Płocka musi dokonać wyboru następującej ilości ławników:
119 ławników do Sądu Rejonowego w Płocku,
  40 ławników do Sądu Okręgowego w Płocku,
  24 ławników do Sądu Rejonowego – Wydział Pracy w Płocku,
    3 ławników do Sądu Okręgowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.
 Po wyborze uchwały Rady Miasta Płocka wraz z danymi osób wybranych na ławników muszą zostać przekazane Prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca listopada br.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 31 października 2003, godzina 08:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 330
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji