UCHWAŁA NR 514/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...

UCHWAŁA NR 514/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Płocka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i sposobu świadczenia usług przez gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z  2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)
Rada Miasta Płocka
uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Płocka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2
1. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował, że nie będzie prowadził selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w minimum jeden pojemnik dostosowany do ilości mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, oznaczony jako NIESEGREGOWANE.

2. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował, że będzie prowadził selektywną zbiórkę w miejscu powstawania odpadów zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w zestaw pojemników:
1) dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej minimum:
a) pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane, pozostałe po segregacji odpadów, oznaczony jako NIESEGREGOWANE,
b) pojemnik o pojemności 120 l oznaczony napisem SEGREGOWANE lub przezroczysty worek o pojemności 120 l na odpady segregowane tj.: papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
c) zielony worek o pojemności 60 l na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz bioodpady i odpady zielone;
2) dla zabudowy wielorodzinnej minimum:
a) pojemnik o pojemności 1100 l na odpady zmieszane, pozostałe po segregacji odpadów, oznaczony jako NIESEGREGOWANE,
b) „gniazdo” złożone z przynajmniej 3 pojemników (lub ich wielokrotności) na odpady SEGREGOWANE: niebieski – papier i tektura, żółty – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, zielony lub biały – szkło,
c) pojemnik o pojemności 1100 l na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz bioodpady i odpady zielone, oznaczony jako BIO.

§ 3
1. Odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością określoną poniżej, nie rzadziej niż:
1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:
a) komunalne zmieszane - niesegregowane – raz na 2 tygodnie,
b) papier,tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe – raz na 2 tygodnie,
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz bio odpady i odpady zielone – raz na 2 tygodnie,
d) odpady wielkogabarytowe – raz na 2 tygodnie;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) komunalne zmieszane – niesegregowane – 2 razy na tydzień,
b) papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe – gromadzone w „gniazdach” pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – raz w tygodniu;
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz bio odpady i odpady zielone – 2 razy w tygodniu,
d) odpady wielkogabarytowe – raz w tygodniu.
2. Odpady niebezpieczne, opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej można przekazywać wyłonionemu w drodze przetargu przedsiębiorcy podczas mobilnego odbioru tych odpadów raz na kwartał.
3. Gminne punkty zbierania odpadów prowadzone będą przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.
4. Do gminnego punktu zbierania odpadów można przekazywać we własnym zakresie i  bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
1) papier i tektura,
2) tworzywa sztuczne,
3) metal,
4) szkło (białe i kolorowe),
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz bioodpady i odpady zielone,
7) odpady wielkogabarytowe,
8) odpady budowlane, rozbiórkowe,
9) odpady niebezpieczne, opony,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
5.  Odpady niebezpieczne, takie jak:
1) przeterminowane leki, można również umieścić w specjalnych pojemnikach znajdujących się w aptekach prowadzących taką zbiórkę,
2) baterie, można dostarczać również do placówek handlowych lub innych punktów dysponujących odpowiednimi pojemnikami.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez przedsiębiorcę, bez względu na ich ilość. Muszą być one gromadzone w kontenerach lub workach przeznaczonych do odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych przez przedsiębiorcę, na prośbę właściciela.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


        Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 02 stycznia 2013, godzina 08:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 895
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji