UCHWAŁA Nr 208/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011.

UCHWAŁA Nr 208/XIV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 października 2007 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011.

Na podstawie art. 160  § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 34, poz. 304, Nr 273, poz. 2703, Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 169, poz. 1413, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417, Nr 131, poz. 1102, Nr 169, poz. 1410,  z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Na ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011 w głosowaniu tajnym zostały wybrane następujące osoby:
1. Gościniak Stanisław Kazimierz
2. Lewandowski Stanisław
3. Rzymska Krystyna Irena
4. Słowikowski Jerzy Piotr

§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 26 października 2007, godzina 08:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 509
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji