UCHWAŁA Nr 371/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 752/XXXVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1030/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 7.

UCHWAŁA Nr 371/XX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2004 roku


w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 752/XXXVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr  1030/LXIV/98  Rady  Miasta  Płocka  z dnia  19 maja 1998 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 7.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U.  z 2003 roku Nr 80 poz. 717) i art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                   o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543,  Dz. U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz. U.  Nr 154 poz. 1800, Dz. U. z 2002 roku Nr 25 poz. 213, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, 720, 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124) -  Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:                      

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr 752/XXXVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2001 r.           w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1030/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 7 oznaczonej jako działka nr 742/1.

§ 2

Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 7, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 742/1 o pow. 660 m2  KW 8142.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady  Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 30 stycznia 2004, godzina 10:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 357
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji