UCHWAŁA NR 611/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 611/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162  poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na:
1.zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umów na okres przekraczający rok budżetowy dotyczących wykonania kompleksowych usług doradczych i analitycznych dla Gminy - Miasta Płocka, mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania, budowy i eksploatacji następujących inwestycji:
1)parking wielopoziomowy przy ulicy Sienkiewicza,
2)kompleks basenów rekreacyjnych i sportowych wraz z halą sportów walki,
3)stok narciarski,
4)basen kryty wraz z hotelem przy hali sportowo – widowiskowej.
2.zaangażowanie przez Gminę - Miasto Płock na realizację celów, o których mowa w ust. 1, środków finansowych w następującej wysokości:
1)w 2010 roku – 327.936,00 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) złotych – na wykonanie pełnych analiz przedinwestycyjnych indywidualnie dla każdego projektu oraz proces pozyskiwania inwestorów/partnerów prywatnych,
2)w 2011 roku – 163.968,00 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) złotych – na pomoc w przygotowaniu i uczestnictwo w przeprowadzeniu postępowania na wybór inwestora/partnera zainteresowanego realizacją projektów,
3)w 2012 roku – 54.656,00 (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) złotych – na doradztwo w trakcie realizacji projektów.

§ 2.

Źródło finansowania: plan finansowy Urzędu Miasta Płocka określony w Budżecie Miasta Płocka na lata  2010, 2011, 2012 w dziale 750, rozdziale 75075, § 4300, zadanie 03/WRM.I/G Promocja Gospodarcza.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
Uzasadnienie


 W związku z koniecznością zawarcia przez Gminę - Miasto Płock umowy, której przedmiotem będzie wykonanie kompleksowych usług doradczych i analitycznych dla Miasta Płocka, mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania, budowy i eksploatacji inwestycji:
1.parking wielopoziomowy przy ulicy Sienkiewicza,
2.kompleks basenów rekreacyjnych i sportowych wraz z halą sportów walki,
3.stok narciarski,
4.basen kryty wraz z hotelem przy hali sportowo – widowiskowej,
 na okres przekraczający rok budżetowy, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ww. umowy, określającej wysokość środków zaangażowanych w poszczególnych latach. Łączna wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych wynosi 546.560,00 zł. (w roku 2010 – 327.936,00 zł., w roku 2011 – 163.968,00 zł., w roku 2012 – 54.656,00 zł.).
 Miasto Płock planuje zrealizować wskazane wyżej inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Ze względu  na zakres koniecznych analiz i procedur niezbędnych do prawidłowego przygotowania inwestycji w formie PPP miasto musi skorzystać z wiedzy i doświadczenia firm zewnętrznych. Pozwoli to uniknąć błędów, które mogłyby zaważyć na realizacji projektów.
 Proces doradczy będzie się składał z kilku etapów. Pierwszy to sporządzenie wielowariantowych analiz mających na celu zbadanie popytu na tego typu usługi, ustalenie skali i zakresu funkcjonalnego inwestycji w celu zapewnienia zyskowności i efektywnego wykorzystania potencjału Miasta. Ponadto doradca wskaże sposób finansowania projektu i optymalny podział ryzyka pomiędzy partnerami. Następny krok to promocja projektów inwestycyjnych i poszukiwanie partnerów do ich realizacji. Po podpisaniu umów z inwestorami/partnerami prywatnymi wybrany doradca będzie miał za zadanie monitorować działalność przedsięwzięć przez okres 12 miesięcy.
 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji  z ogłoszeniem zostało wszczęte  w  27  maja  2009  roku.  Środki na pokrycie zobowiązań umownych zostały zabezpieczone
w  budżecie WRM.I  na rok 2009.  W  sierpniu 2009 r. odbyły  się  spotkania  negocjacyjne  z oferentami,
a w październiku 2009 r. spłynęły ostateczne oferty. Wyboru doradcy dokonano 29 października 2009 r. Pierwsze płatności związane z umową nastąpią odpowiednio 4 i 8 miesięcy od daty podpisania umowy czyli już w roku 2010, kolejna płatność nastąpi 20 miesięcy od daty podpisania umowy – rok 2011 a ostateczna płatność 12 miesięcy od momentu podpisania umowy z inwestorem czyli już w roku 2012.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 994
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji