UCHWAŁA NR 226/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Panią Annę Obrębską zam. przy ul. Sienkiewicza 50 m 1 w Płocku.

UCHWAŁA NR   226/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Panią Annę Obrębską zam. przy ul. Sienkiewicza 50 m 1 w Płocku.


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) i art. 24. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.       o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,  Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z  2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 5       i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806)


po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku, wniesionego w pismach w dniu 20 grudnia 2002 r. i ponownie w dniu 28 lutego 2003 r. przez Panią Annę Obrębską zam. przy                                 ul. Sienkiewicza 50 m 1 w Płocku Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

§ 1.


Zarzut odrzucić w całości zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 626 / 2003       z dnia 13 sierpnia 2003r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

 
§ 3.­


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


uzasadnienie


 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa, był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 15 listopada 2002 r. do 13 grudnia 2002 r., a następnie ponownie wyłożony od dnia 20 stycznia 2003 r. do dnia 17 lutego 2003 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka.
W dniu 20 grudnia 2002 r. oraz w dniu 28 lutego 2003 r. Pani Anna Obrębska zamieszkała przy ul. Sienkiewicza 50 m 1 w Płocku wniosła do Prezydenta Miasta Płocka pisma określone jako zarzuty do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa.
Pisma te zostały złożone w terminach ustawowych po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i przyjęte jako zarzut do przedmiotowego projektu planu.
 W swoich pismach Pani Anna Obrębska kwestionuje potrzebę projektowanej realizacji ulicy Polnej oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 2.KZ.2/1, która - jak uzasadnia wnosząca zarzuty - po przebudowie będzie powodować uciążliwość, hałas, zanieczyszczenie środowiska w wyniku wzrostu natężenia ruchu, a także obniży wartość jej nieruchomości położonej przy ul. Polnej 24 - Nr ewid. 88 i naruszy interes prawny mieszkańców tego osiedla.
 Poszerzenie ulicy Polnej w liniach rozgraniczających, które zostało zakwestionowane     w treści zarzutu, było już przewidywane w obowiązującym dla tej części miasta Miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli Skarpa A i Skarpa B.
 Według jego ustaleń ulica Polna stanowiła przedłużenie ulicy Kobylińskiego jako ulica główna klasy G o szerokości 35,0 m w liniach rozgraniczających.
W opracowywanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa, wprowadza się dość istotne zmiany w stosunku do poprzednich ustaleń. Klasa tej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KZ.1/2 zostaje obniżona do parametrów ulicy zbiorczej Z, oraz szerokość jej w liniach rozgraniczających na 20,0 m, z tym, że na odcinku pomiędzy wlotami ulic Kwiatowej i Małej, szerokość ta została ustalona na 18,0 m w liniach rozgraniczających ze względu na istniejące zainwestowanie. 
 Ulica ta nie będzie przystosowana do prowadzenia ciężkiego ruchu tranzytowego, gdyż nie ma takiej potrzeby ani warunków z uwagi na jej przebieg przez tereny osiedlowe. Głównym celem jej przebudowy do parametrów ulicy zbiorczej jest usprawnienie obsługi komunikacyjnej Osiedla Skarpa B i jego powiązań z centralną i zachodnia częścią miasta, jak również z obszarami zamiejskimi.
 Konieczność poszerzenia pasa ulicznego w stosunku do stanu istniejącego wynika z uwarunkowań normatywnych określonych przepisami, a ponadto dla umożliwienia:
przebudowy nawierzchni ulicy to jest wykonania jezdni szerokości 7,0 m dla ruchu normalnego, a w tym pojazdów służb komunalnych, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, wykonania chodników dla ruchu pieszego i zieleni ulicznej
realizacji kolejnych urządzeń uzbrojenia terenu i przebudowy niektórych istniejących urządzeń wykonanych w poprzednich latach, a kolidujących z nowymi realizacjami.
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że przedmiotowy zarzut w całości winien być odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnosząca zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 00-950 W-wa,
ul. Jasna 6.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
  
Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 10:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 187
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji