Uchwała Nr 762/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 508/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku.

Uchwała Nr 762/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie:  zmiany  Uchwały Nr  508/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca  2000 roku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art 40 ust 1 oraz art 41 ust 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 roku Nr 142 poz. 1591;  Dz. U. z 2002 roku  Nr 23,  poz. 220, Dz. U.  Nr 62,  poz. 558, Dz. U. Nr 113,  poz. 984, Dz. U. Nr 153,  poz. 1271, Dz. U. Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz 1055 i Nr 116, poz. 1203)  w związku  z  art. 15 ust 5   ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku  Prawo przewozowe / tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 50, poz. 601, z 2001 roku Nr 125, poz. 1371, z 2002 roku Dz. U.  Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz 1112,  z 2003 roku Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 roku Nr 97, poz 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1

W Uchwale Nr 508/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia  28 marca  2000 roku w sprawie; sposobu ustalenia opłat dodatkowych w razie nie dopełnienia zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszaniu przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej potrzeby dokonuje się następujących zmian:
w §  1 ust 2 po lit. d dopisuje się lit. e w brzmieniu:
„ e) opłata manipulacyjna  w przypadku zwrotu  lub umorzenia opłaty , o której mowa w ust 2
     lit.  a,  stanowi  10 % opłaty  dodatkowej zwracanej lub umarzanej”

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  3

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2005 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 508/XXV/00 z dnia 28 marca 2000 roku, Rada Miasta Płocka określiła sposób ustalenia opłat dodatkowych  pobieranych w razie:
a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu bądź  braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego  przejazdu,
b) nie zapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie,
c) spowodowania,  bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy – Prawo przewozowe / Dz. U.  Z 2004 roku Nr 281 poz. 2780/ wprowadziła zmiany w art 33 a,   ust 3 a  wskazujący na konieczność występowania opłaty manipulacyjnej, która znajdzie zastosowanie w przypadku zwrotu  lub umorzenia opłaty dodatkowej wymienionej w pkt. a.  Opłata  manipulacyjna zgodnie z ustaleniami przedstawionymi w projekcie uchwały  oraz przy uwzględnieniu:
a/ aktualnie obowiązującej ceny za bilet podstawowy,  jednorazowy  - 2, 00 zł,
b/ określonej   Uchwałą Nr 508/XXV/00 z dnia 28 marca 2000 roku wysokości opłaty dodatkowej stanowiącej  50 – krotność /ceny biletu wskazanej w pkt a/ tj 100, 00 zł - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu osób uprawniającego do bezpłatnego  lub ulgowego przejazdu, będzie równa kwocie 10, 00 zł.

Wobec powyższego zachodzi potrzeba wprowadzenia stosownych zmian w obowiązującej uchwale Rady Miasta.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 08:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 229
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji