U C H W A Ł A Nr 41/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dla zasobów mieszkaniowych Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Płocku.
U C H W A Ł A Nr 41/V/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2002 roku


w sprawie stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych dla zasobów mieszkaniowych Miejskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Płocku.


Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , poz. 1070 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 16, poz. 167) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984), art. 29 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001 r.), Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Ustalić stawkę czynszu regulowanego powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dla zasobów mieszkaniowych Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Płocku w wysokości 7,53 złotego za 1 m kwadratowy.


§ 2.

Wysokość stawki czynszu, o której mowa w § 1. Uchwały dotyczy budynków istniejących i przekazywanych do zasiedlenia w okresie obowiązywania Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 915/XLIV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2001 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale będące w zasobach czynszowych Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 375
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji