UCHWAŁA NR 36/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu PASDEL – Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E-Learning, realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci.

UCHWAŁA NR 36/III/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu PASDEL – Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E-Learning, realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Płocka do wieloletniego (2006 – 2008) projektu PASDEL – Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E-Learning realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

§ 2

W Budżecie Miasta Płocka zostaną zapewnione środki finansowe, na czas trwania projektu, na pokrycie kosztów realizacji projektu.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący    
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 20 grudnia 2006, godzina 11:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 393
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji