UCHWAŁA NR 450/XXVII/2012 z dnia 25 września 2012 roku
w sprawie: nadania imienia publicznej szkole podstawowej.

UCHWAŁA NR 450/XXVII/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie: nadania imienia publicznej szkole podstawowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2002 r.; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2003 r.;  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z                2004 r.;  Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2005 r.; Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2006 r. ;  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2007 r.; Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2008 r.;  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2009 r.; Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2010 r.; Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2011 r.; poz. 567 z 2012 r.) oraz § 1 ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r.; Nr 10, poz. 96 z 2002 r.; Nr 146 poz. 1416 z 2003 r.; Nr 66 poz. 606 z 2004 r.; Nr 10 poz. 75 z 2005r.; Nr 35 poz. 222 z 2007 r.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1
Szkole Podstawowej nr 15 w Płocku nadaje się imię ,,św. Franciszka z Asyżu”.
Pełna nazwa brzmi:

                      Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu
w Płocku, ul. Przyszkolna 22

§ 2
Wykonanie  uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.                                                              
                                                           
§ 3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 września 2012, godzina 10:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 223
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji