Załącznik do uchwały Nr 750/LIII/10
STATUT ZARZĄDU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Załącznik
do uchwały Nr 750/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku

 

 

STATUT ZARZĄDU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Zarząd Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa, zwana dalej Jednostką, działa na podstawie:
1.Uchwały nr 433/XLIV/93 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do realizacji zadań oświaty.
2.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 5 ust. 7 i 9 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
3.Niniejszego Statutu.

§ 2
Siedzibą Jednostki jest Miasto Płock.

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

§ 3
Przedmiotem działania Jednostki jest:
1.Realizacja uchwał budżetowych Rady Miasta Płocka i zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta Płocka.
2.Obsługa żłobków, przedszkoli, gimnazjów, szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych, Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock z wyjątkiem szkół i placówek, które na mocy odrębnej uchwały Rady Miasta Płocka zostały z tej obsługi wyłączone, w zakresie:
1)planowania budżetowego,
2)gospodarki finansowej,
3)księgowości i sprawozdawczości budżetowej,
4)obsługi prawnej,
5)naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników poszczególnych jednostek,
6)wykonywania zadań w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy dla miejskich przedszkoli i żłobków oraz koordynacja działania służb bhp w pozostałych obsługiwanych jednostkach,
7)prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek oświatowych oraz żłobków prowadzonych przez Miasto Płock,
8)organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia z zakresu finansów publicznych i spraw osobowych dla kadry kierowniczej obsługiwanych jednostek,
9)prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem wobec obsługiwanych jednostek,
10)fachowej pomocy w prowadzeniu dokumentacji kadrowej w obsługiwanych jednostkach.
3.Realizacja zadań Miasta Płocka:
1)wynikających z art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
w zakresie obsługi administracyjnej dotowania publicznych szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz niepublicznych szkół i innych placówek oświatowych,
2)w zakresie koordynacji działań jednostek organizacyjnych oświaty Miasta Płocka wynikających z ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej, scalania baz danych tych jednostek oraz weryfikacji danych z baz danych Ministerstwa Edukacji Narodowej służących ustalaniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Płocka,
3)w zakresie obsługi administracyjno-księgowej programów stypendialnych, w tym lokalnych programów stypendialnych, wynikających z rozdz. 8a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty „Pomoc materialna dla uczniów” finansowanych przez Budżet Państwa lub Budżet Miasta Płocka,
4)w zakresie obsługi administracyjno-księgowej programów stypendialnych współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa i Budżet Miasta Płocka,
5)wynikających z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
4.Wykonywanie innych zadań wynikających z obsługi placówek oświatowych na mocy odrębnych przepisów.
5.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Płocka.

Rozdział III
Administracja

§ 4
1.Dyrektora Jednostki zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka.
2.Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Jednostki jest Prezydent Miasta Płocka.
3.Dyrektor Jednostki działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
4.Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.
5.W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor Jednostki.

Rozdział IV
Finanse

§ 5
1.Jednostka prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
2.Wszelkie wpływy uzyskane przez Jednostkę stanowią dochody Budżetu Miasta Płocka,
z wyjątkiem wpływów na utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych, które funkcjonują na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2010 roku.
3.Wydatki Jednostki realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.

§ 6
Środki finansowe na działalność Jednostki pochodzą z Budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł.

§ 7
1.Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
2.Jednostka sporządza sprawozdania finansowe oraz budżetowe z działalności własnej oraz obsługiwanych jednostek i terminowo przesyła je do Prezydenta Miasta Płocka
za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
3.Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z Budżetem Miasta Płocka
oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.

Rozdział V
Organizacja

§ 8
Wewnętrzną strukturę organizacyjną Jednostki określa regulamin organizacyjny Zarządu Jednostek Oświatowych zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Płocka.

§ 9
 Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Jednostki jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.

§ 10
1.Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa – na wniosek Dyrektora – Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez Jednostkę.
2.Zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.

§ 11
1.Jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jej dyspozycji.
2.Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej
do 3.500 zł podejmuje samodzielnie Dyrektor Jednostki, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi
do kompetencji Rady Miasta Płocka.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 12
1.Dyrektor Jednostki ponosi odpowiedzialność jednoosobowo za przestrzeganie postanowień Statutu.
2.Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane wyłącznie przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 547
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji