UCHWAŁA NR 708/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku.

UCHWAŁA NR 708/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 ) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka:

§ 1.

W zakresie skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku z dnia 2 grudnia 2009 r. przekazanej  przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w części dotyczącej sprawy :
a/ udostępnienia danych osobowych,
b/ ewidencji ludności związanych z zameldowaniem osób -
- uznaje się za niewłaściwą do  rozpatrzenia tej skargi wskazując, że właściwym organem jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie lub Wojewoda Mazowiecki w Warszawie, każdy z nich według posiadanej właściwości i kompetencji, w zależności od rodzaju sprawy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


              Przewodniczący
  Rady Miasta Płocka


      Tomasz Korga

 

 

 


UZASADNIENIE

 Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Panią Marię Sołtys z dnia 2 grudnia 2009 roku (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 21.12.2009 r.) na posiedzeniach w dniach: 18 stycznia i 22 marca 2010 r.
 W sprawie tej Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami udzielonymi Komisji osobiście na posiedzeniach przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, Kierownika Oddziału Spraw Obywatelskich, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Miasta Płocka.
 Komisja,  zgodnie ze wskazaniem Zastępcy Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w Warszawie (pismo, znak WKA.III.0550/466/09 z dnia 14 grudnia 2009r.) zbadała skargę pod kątem udostępnienia danych osobowych, oraz spraw związanych z ewidencją ludności a mianowicie dokonywaniem zameldowania osób zajmujących lokale w budynku na nieruchomości. Komisja także zapoznała się ze sprawą działań Miejskiego Konserwatora  Zabytków w Płocku w zakresie spraw remontowo- budowlanych.
 Także z wyjaśnień udzielonych na piśmie przez Sekretarza Miasta Płocka  z dnia 8 lutego 2010 roku wynika, że Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Płocku rozstrzygnął zarzuty stawiane przez Panią Marię Sołtys w zakresie udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych oraz zameldowania i nie potwierdził nieprawidłowości wskazanych w skardze przez skarżącą.
 Należy zaznaczyć, że zakres przedmiotowy podniesiony przez Panią Marię Sołtys obejmował sprawy nieobjęte kompetencjami Rady Miasta Płocka albowiem sprawy te winny być rozstrzygane w zakresie stosownych decyzji w ramach procedur określonych  m.in.. w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r.( T.j.  Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) oraz ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Tak więc organami właściwymi do ewentualnego rozpatrywania skarg, odwołań, itp. właściwe są organy takie jak Wojewódzki Sąd Administracyjny lub Wojewoda Mazowiecki.
 Stąd, też  przedstawiono projekt uchwały jak drugostronnie wymieniony.
 Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji w dniach:  18.01.2010 r. i 22.03.2010 r.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 29 kwietnia 2010, godzina 17:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 352
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji