UCHWAŁA NR 418/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie ustalenia innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, które mogą być finansowane ze środków Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UCHWAŁA NR 418/XXIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia  innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, które mogą być finansowane ze środków Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art.7 ust.1, pkt 1, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, ze zm: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; Dz.U. z 2007 roku, Nr 173, poz.1218) oraz art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 200, poz.1688; Nr 214, poz.1806; Dz.U. Z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz.1218), w związku z art.406 ust.1 pkt 12 oraz art.407 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150),   Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Ustala się następujące zadania, które mogą być finansowane ze środków Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) prewencja i usuwanie skutków zdarzeń wywołanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną :
a) w tym opady atmosferyczne, wody roztopowe, awarie wodociągowe,
b) wywóz nieczystości z szamb i studzienek kanalizacyjnych,
c) dostawy wody pitnej,
d) transport odpadów,
e) likwidacja skutków epidemii i pomorów zwierząt,
f) materiałowe i techniczne zabezpieczenie tych przedsięwzięć,
2) nasadzenia i pielęgnacja drzew na terenach cmentarzy w Płocku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Środki gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznacza się na cele wymienione w art.406 ust.pkt 1-11, a powiatowych – na cele wymienione w art.406 ust1 pkt 1-11, w art.407 pkt 2 , a także inne zadania, które wyznacza rada powiatu lub gminy działająca w trybie art.406 ust.1 pkt 12 lub 407 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150, z późn.zm.).
Cele, o których mowa w §1 nie mieszczą się w katalogu celów wskazanych enumeratywnie w ustawie  (art.406 ust 1 pkt1-11, art. 407 pkt 2). Dotyczy to także transportu odpadów do miejsca utylizacji na skutek żywiołu, awarii lub warunków atmosferycznych. Takie zadanie nie mieści się w kategorii przedsięwzięć wymienionych w art.406 ust 1 pkt 6.
Jeśli Rada Miasta wyznaczy inne zadania związane z ochroną środowiska, będzie można je finansować z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z prawem.
Wśród "innych" zadań w pkt 2 ustalono także nasadzenia i pielęgnację zieleni na terenach cmentarzy. Są to tereny publiczne stanowiące zieleń miejską, która wymaga odpowiedniej stałej konserwacji i uzupełnień.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 listopada 2008, godzina 15:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 393
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji