UCHWAŁA NR 60/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Mieszkańców Osiedla Dworcowa.

UCHWAŁA NR 60/V/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Mieszkańców Osiedla „Dworcowa”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z  § 16 uchwały Nr 389/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012 r. poz. 4819) - Rada Miasta Płocka postanawia:

 

§ 1

Ustalić jednorazowe diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Mieszkańców Osiedla „Dworcowa” w wysokości 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).

 

§ 2

Diety wypłacać będzie kasa Urzędu Miasta Płocka po przeprowadzeniu wyborów.

 

§ 3

Źródło finansowania Budżet Miasta Płocka na 2015 rok – zad. 01/BRM/G – dz. 750, rozdz. 75095 § 3030.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący

        Rady Miasta Płocka

 

 

         Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 lutego 2015, godzina 10:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 292
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji