UCHWAŁA Nr 624/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie :wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej w Płocku.

UCHWAŁA Nr 624/XXXV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie :wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz 1203)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz. 2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz. 720 i poz.721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124 oraz z 2004r. Nr 6 poz.39, Nr 19 poz.177, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz.1492 ) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;                                       

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o pow. 160 m2 zlokalizowanego jako część działek nr nr 148/6 i 191/1   przy ul. Nałkowskiej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres 2 lat.          

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 365
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji