UCHWAŁA NR 38/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 38/III/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka oraz upoważnienia  Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.  Nr  23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U.  Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337/  oraz na podstawie art. 4 ust. 1 i art.20 ust. 3  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych       /Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1593, zm.Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U.  Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz. 1020, Dz.U. z 2006r. Nr 79,  poz.549, Nr 169, poz.1201 i Nr 170, poz.1218/,    w  związku  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  02 sierpnia 2005 roku  w  sprawie  zasad  wynagradzania   pracowników   samorządowych   zatrudnionych  w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. z 2005r.  Nr 146 , poz.1223 , zm.  Dz. U. z 2006 r. Nr 39, poz.272 / -  Rada Miasta Płocka ustala :

§  1

Miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Płocka składa się z następujących składników :
1. wynagrodzenia zasadniczego  w wysokości 4090,-  złotych miesięcznie,
2. dodatku funkcyjnego  w wysokości 1420,- złotych miesięcznie,
3. dodatku za wieloletnią pracę w wysokości   14  %   miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego a od dnia 01 września każdego następnego roku ze wzrostem o 1 %,
4. dodatku specjalnego w wysokości  40 %  łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§    2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Płocka,  z wyłączeniem prawa do ustalania wynagrodzenia Prezydenta.

§   3

Wykonanie Uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§   4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 5 grudnia 2006r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 20 grudnia 2006, godzina 11:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 535
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji