UCHWAŁA NR 44/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Okopowej w Płocku.

UCHWAŁA NR 44/IV/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 stycznia 2015 roku

 

 

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Okopowej w Płocku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 822) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 1544/1 o pow. 200 m2 przy ul. Okopowej (obr. 12) w Płocku z przeznaczeniem pod składowanie materiałów dla Pana Henryka Cierpikowskiego i Pana Marcina Cierpikowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą "HEMAR s.c." z siedzibą w Płocku na okres 1 roku.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący   

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 28 stycznia 2015, godzina 14:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 250
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji