Uchwała Nr 835/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Płock

Uchwała Nr 835/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Płock

Na podstawie art. 34 b ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315; z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Płock:
1) opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 50,- zł;
2) opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości równej dziennym kosztom produktów wykorzystywanych do przyrządzania posiłków w przeliczeniu na każde dziecko, pomnożonej przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu, w których żłobek jest otwarty, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.
2. Różnice między opłatami ustalonymi uchwałą, a faktycznymi kosztami pobytu dziecka w żłobku pokrywa budżet miasta Płocka.
3.  Opłaty wnosi się z góry, do 5 dnia każdego miesiąca.

§ 2

1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
2. Nieobecność dziecka w żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty stałej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Opłata stała podlega odpowiednio proporcjonalnym odpisom w przypadkach długotrwałej, ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku, obejmującej co najmniej dwa tygodnie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 75/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków w żłobkach miejskich.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie
 

Miesięczna opłata stała za usługi świadczone przez miejskie żłobki zaproponowana w projekcie uchwały jest niższa od dotychczas obowiązującej o 30,-zł (została obniżona z 80zł do 50zł.).
Miesięczna opłata za żłobek składać się będzie z 2 części:
I. Opłata stała  - 50,-zł (obejmująca koszty utrzymania obiektu, obsługi, opieki):
II. Opłata za żywienie (dzienna stawka żywieniowa razy ilość dni żywieniowych w danym miesiącu):
W dotychczasowej praktyce przeciętny koszt surowców zużywanych do przygotowania posiłków wynosił 3,80 zł dziennie.
III Łączna opłata za żłobek po przyjęciu uchwały wyniesie: 50,- zł + 21 x 3,80zł = 129,80 zł.
W przypadku nieobecności dziecka, niezależnie od okresu i przyczyny nieobecności, odpisywane będą (przy opłatach za następny miesiąc) nadpłacone opłaty za żywienie. Kwoty odpisu równe będą iloczynowi liczby dni nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu pomniejszonej o liczbę okresów nieobecności (wyłączenie pierwszego dnia nieobecności) i dziennej stawki żywieniowej.
Opłata stała odpisywana będzie wyłącznie w przypadkach nieobecności usprawiedliwionej np. z powodu choroby, ferii letnich i zimowych oraz innych ważnych okoliczności rodzinnych (o tym czy nieobecność należy uznać za usprawiedliwioną rozstrzygał będzie kierownik żłobka), trwającej dwa tygodnie lub dłużej.

Łączne roczne koszty wdrożenia obniżki opłat wyniosą około 36.000 zł = 30zł x 10m-cy x 120dzieci, o taką kwotę zmniejszą się dochody miasta Płocka w roku 2006. Wdrożenie obniżki nie ma wpływu na wydatki żłobków, które jako jednostki budżetowe otrzymują środki na utrzymanie z budżetu miasta niezależnie od dochodów.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 419
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji