UCHWAŁA Nr 93/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Miasta Płocka polegającej na włączeniu części działek z terenu obrębu ewidencyjnego PGR Gulczewo i części działek (drugie pasmo ul. Wyszogrodzkiej) z obrębu Gulczewo Kolonia Gmina Słupno

UCHWAŁA Nr 93/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Miasta Płocka polegającej na włączeniu części działek z terenu obrębu ewidencyjnego PGR Gulczewo i części działek (drugie pasmo ul. Wyszogrodzkiej) z obrębu Gulczewo Kolonia Gmina Słupno
          
Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz §2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r.  w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 943, z 2002 r. Nr 93, poz. 824),
Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1

Rada Miasta Płocka wyraża pozytywną opinię o włączeniu części działek z terenu obrębu ewidencyjnego PGR Gulczewo i części działek (drugie pasmo ul. Wyszogrodzkiej) z obrębu Gulczewo Kolonia Gmina Słupno do granic Miasta Płocka, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wnosi o zmianę przebiegu granic administracyjnych Miasta Płocka.

§2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest zestawienie wyników konsultacji z mieszkańcami Miasta Płocka, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania wniosku, o którym mowa w §1.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie

Przyłączenie części obrębu PGR Gulczewo i części działek z obrębu Gulczewo Kolonia do terenu miasta Płocka będzie w okresie perspektywicznym zabezpieczało rozwój zabudowy miejskiej o charakterze mieszkaniowym w  kierunku wschodnim oraz umożliwi budowę drugiego pasma ul. Wyszogrodzkiej pomiędzy osiedlem Podolszyce Północ, a skrzyżowaniem ul. Wyszogrodzkiej i Harcerskiej w Płocku.
Tereny położone na odcinku przylegającym do granic administracyjnych m. Płocka (miasta na prawach powiatu) określone zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Słupno jako pas drogi krajowej.
Tereny te niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania i rozbudowy sieci komunikacyjnej miasta oraz skomunikowania istniejących i nowo powstających osiedli z centrum miasta.
Korekta granic miasta polegająca na włączeniu tych terenów w granice administracyjne m. Płocka (miasta na prawach powiatu) spowoduje uporządkowanie spraw związanych z zarządzaniem pasem drogowym na tym terenie. Utrzymanie drogi, inwestowanie w jej modernizację, a także wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w wyniku podziałów nieruchomości przypisane będą do jednego organu, co w sposób znaczący usprawni zarządzanie pasem drogowym drogi krajowej na tym odcinku.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godzina 09:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 566
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji