U C H W A Ł A Nr 133/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa
U C H W A Ł A Nr 133/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 rokuw sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku –
Jednostka Budżetowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”h”,art.40 ust.2 pkt.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806), art.1 ust.2 ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku (t.j.: z 2001r. Dz. U. Nr 81 poz. 889, Nr 102 poz. 1115, z 2002 r. Nr 4 poz. 31, Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 93 poz. 820, Nr 25 poz. 253, Nr 93 poz. 820, Nr 130 poz. 1112), § 52 Statutu Miasta Płocka-Uchwała Nr 532/XXXVIII/96 oraz Uchwały Nr 456/XLVII/93 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 1993 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Nadać statut Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku- Jednostka Budżetowa stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 374/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku - Jednostka Budżetowa w Płocku i dotychczasowy statut Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 675
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji