UCHWAŁA NR 669/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.


UCHWAŁA NR 669/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz.938) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 627/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1 1. Postanawia się udzielić z budżetu Gminy – Miasto Płock na 2013 rok pomoc finansową  dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w wysokości 217.700,00 (dwieście siedemnaście tysięcy siedemset) złotych z  przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum Żydów Mazowieckich – funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
2. Postanawia się udzielić z budżetu Gminy – Miasto Płock na 2013 rok pomoc finansową  dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w wysokości 32.300,00 (trzydzieści dwa tysiące trzysta) złotych z  przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Muzeum Żydów Mazowieckich – funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Przewodniczący
         Rady Miasta Płocka
         
          Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 30 października 2013, godzina 10:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 578
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji