UCHWAŁA NR 97/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 746/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich Muniserwis w Płocku

UCHWAŁA NR 97/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 746/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379),  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

W załączniku do uchwały Rady Miasta Płocka Nr 746/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: „Organizację i zasady funkcjonowania oraz wewnętrzną strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Płocka”

2) w § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zakład wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec roku budżetowego w terminie do 31 marca kolejnego roku budżetowego, tj. do dnia sporządzenia bilansu za rok budżetowy”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 018
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji