Uchwała Nr 423/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu Wandy i Grażyny Szymanowicz do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 423/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu Wandy i Grażyny Szymanowicz do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionego w dniu 29 września 2003r. przez Wandę i Grażynę Szymanowicz, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest dotyczący braku zgody na utrzymanie przeznaczenia ulicy Siennej na długości działek nr ew. 632/1 i 632/2 na tereny komunikacji - odrzucić w całości.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie


W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku.
W dniu 29 września 2003r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło pismo Wandy
i Grażyny Szymanowicz, w którym to piśmie wnoszące złożyły protest dotyczący przeznaczenia odcinka ulicy Siennej, na długości działek nr ew. 632/1 i 632/2, na tereny komunikacji - ciąg pieszo - jezdny.
W toku badania sprawy stwierdzono, iż kwestionowanie ustaleń planu, o których mowa w §1 niniejszej uchwały należy uznać jako protesty. Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy protest i Zarządzeniem Nr 990/2003
z dnia 4 grudnia 2003r. postanowił o jego nieuwzględnieniu.
W wyniku rozpatrzenia protestu w przedmiotowym projekcie planu zmieniono klasyfikację ciągu pieszo - jezdnego 18KX , stanowiącego fragment ulicy Siennej, na ciąg pieszy 18KXX - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Za odrzuceniem protestu i pozostawieniem fragmentu ulicy Siennej jako ciągu pieszego przemawiają następujące uwarunkowania:
1) ul. Sienna jest drogą gminną,
2) ze względu na małe szerokości ulicy Siennej i równoległej do niej ul. Owocowej zachodzi konieczność utrzymania dla ruchu ul. Siennej na długości działek 632/1 i 632/2 w celu zapewnienia dojścia i awaryjnego dojazdu do działek zlokalizowanych przy w/w ulicach.
     3) w obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. Miejscowym szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyszogrodzka Północ w Płocku, uchwalonym Uchwałą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 marca 1990r., ul. Sienna miała szerokość 9,0m i pełniła funkcję drogi dojazdowej do nieruchomości zlokalizowanych zarówno przy ul. Siennej jak i ul. Owocowej.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że protest Wandy i Grażyny Szymanowicz winien być odrzucony.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 11:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 363
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji