Uchwała Nr 446/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu Andrzeja Drzewieckiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała Nr 446/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku


w sprawie: rozpatrzenia protestu Andrzeja Drzewieckiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 02 października 2003r. przez Andrzeja Drzewieckiego, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest dotyczący przebiegu linii rozgraniczającej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o dużej intensywności w formie budynków szeregowych, oznaczone na rysunku projektu planu symbolem 19MNi i tereny usług sportu, oznaczone symbolem 2US – odrzucić częściowo.


§ 2


W projekcie planu wprowadzić korektę polegającą na przesunięciu linii rozgraniczającej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o dużej intensywności w formie budynków szeregowych, oznaczone na rysunku projektu planu symbolem 19MNi i tereny usług sportu oznaczone symbolem 2US, o 4,0m w kierunku wschodnim, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


        
UZASADNIENIE


Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.


W dniu 02.10.2003r. Pan Andrzej Drzewiecki złożył do Urzędu Miasta Płocka pismo określone jako protest do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku. W przedmiotowym piśmie wnoszący wnioskował o dodzielenie do działek budowlanych nr ew. 2841 i 2876/3, stanowiących jego własność, pasa terenu o szerokości 10m i długości 28,55m, wydzielonego z działek o nr ew. 2876/13, 577/1, 3248/1 będących własnością Gminy Płock i Skarbu Państwa
z przeznaczeniem pod zieleń.  Przesunięcie linii rozgraniczającej umożliwi powiększenie nieruchomości Wnioskodawcy i rozbudowę istniejącego budynku jednorodzinnego szeregowego do wschodniej granicy działki nr ew. 2876/3 z przeznaczeniem na gabinet lekarski.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt.8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy protest i Zarządzeniem Nr 963/2003 z dnia 28 listopada 2003r. postanowił o jego częściowym uwzględnieniu.

Z uwagi, że 10 metrowy pas, o który wnioskował skarżący, mógłby stanowić samodzielną działkę pod zabudowę szeregową, proponuje się przesunięcie linii rozgraniczającej o 4 m, z zagospodarowaniem tego terenu wyłącznie jako zieleń.
Za częściowym uwzględnieniem protestu przemawia fakt, że w Miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego osiedli Podolszyce Północ i Podolszyce Południe w Płocku, obowiązującym do 31.12.2003r., teren o którego dodzielenie wystąpił wnoszący protest przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zorganizowaną.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że protest winien być odrzucony w części.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 09:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 439
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji